Doroczna Konferencja IIA Polska 05-06 czerwca 2019więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Komisja Nominacyjna

Komisja Nominacyjna

Komisja Nominacyjna

Szanowni Państwo – Członkowie IIA Polska,

Informujemy, że rozpoczęła prace Komisja Nominacyjna w składzie:

Agnieszka Boboli, Agnieszka Giebel, Agnieszka Lis, Magdalena Socha, Rafał Urbaniak.

Komisja ma za zadanie wspierać proces wyboru władz IIA Polska na kadencję 2017 - 2020.

Zasady wyboru członków władz zostały opisane w naszym Statucie oraz Regulaminie Wyboru Organów IAW IIA Polska (pełny tekst w niniejszym linku).

Komisja Nominacyjna, zgodnie ze Statutem ma za zadanie "przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków obiektywnych ocen wszystkich zgłoszonych kandydatów pod względem ich przydatności do pełnienia funkcji w Instytucie".

Wynikiem prac Komisji Nominacyjnej będzie lista kandydatów do władz Instytutu. Prezentacja kandydatów przez Komisję Nominacyjną nastąpi na Walnym Zebraniu Członków.

Ustala się następujący harmonogram prac przygotowawczych do wyboru władz Instytutu:

 • termin zgłaszania kandydatów – do dnia 24.03.2017 r. - o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do biura IIA Polska, zarówno za pośrednictwem poczty, elektronicznie lub doręczonego osobiście,

 • terminy i miejsce rozmów Komisji Nominacyjnej z kandydatami, w tym prezentacji programów przez kandydatów, zostaną podane w oddzielnej informacji na stronie internetowej IIA Polska - www.iia.org.pl ,

 • lista zgłoszonych kandydatów, w tym nominowanych, zostanie podana do wiadomości członkom Instytutu poprzez przesłanie jej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 12 ust. 8 Statutu IIA Polska.

   

  Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz Zgłoszenia kandydata do władz IIA Polska. Kandydaci i zgłaszający proszeni są o jego wypełnienie i przesłanie na adres:

  Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
  ul. Świętokrzyska 20, (V piętro, pokój 508).
  00-002 Warszawa

  lub na adres mail: office@iia.org.pl  

   

  Pozdrawiamy,

  Komisja Nominacyjna

   

Formularz zgłoszeniowy do władz IIA Polska

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika