ON-LINE - COSO 2016. Projektowanie i ocena systemu zwalczania oszustw i nadużyć.

Prowadzący: 
Mariusz Sujka
 

Cel i korzyści:

O COSO 2016:

Przewodnik COSO 2016 stanowi wynik wspólnego projektu kilku amerykańskich organizacji promujących uznawane na rynku rozwiązania w obszarze rozwoju systemów kontroli wewnętrznej.

COSO 2016 stanowi propozycję całościowej koncepcji wdrażania w organizacjach systemu przeciwdziałania występowaniu oszustwom. Choć wytyczne powstały pod patronatem amerykańskiej Komisji Treadwaya (COSO), to w ich powstawnie zaangażowani byłi również przedstawiciele Stowarzyszenia Biegłych ds. Nadużyć (ACFE) oraz liczni reprezentanci środowisk sektora prywatnego i publicznego.

Zapoznanie uczestników z wytycznymi, zawartymi w  Przewodniku COSO 2016 oraz praktycznymi aspektami budowania i oceny systemów i procesów zarządzania ryzykiem oszustw.

Zaprezentowane zostaną nie tylko ogólne zalecenia promowane w Przewodniku, ale również między innymi:

 • doświadczenia psychologów społecznych w obszarze nieuczciwości wśród ludzi,
 • wskazówki ACFE odnośnie wykorzystania w organizacji tzw. Drzewa Oszustw (ang. The Fraud Tree), jako puntk wyjścia do identyfikacji i analizy ryzyka oraz tworzenia schematów nadużyć,
 • wskazówki dotyczące rozpoznawania różnych kategorii symptomów ryzyka nadużyć i oszustw,
 • wskazówki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, dotyczące podejścia audytu wewnętrznego do wykrywania oszustw i nadużyć w zadaniach audytowych,
 • wskazówki prowadzenia postępowań wyjaśniających,
 • przykładowe kryteria budowy modelu dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć,
 • przykłady polityk i procedur systemu zwalczania oszustw.

Program:

 1. Wprowadzenie
 • Krajobraz oszustw i nadużyć w organizacjach.
 • Behawioralne uwarunkowania nieuczciwego postępowania wśród ludzi i sposoby przeciwdziałania.
 1. Tworzenie ładu organizacyjnego zwalczania oszustw w organizacji.
 • Geneza COSO 2016.
 • Zasady i proces zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć wg COSO 2016. Porównanie z modelem COSO.
 • Elementy ładu organizacyjnego oraz matryca ról i odpowiedzialności.
 1. Ocena ryzyka oszustw
 • Klasyfikowanie oszustw i nadużyć w systemie zarządzania ryzykiem.
 • Budowanie mapy i rozwijanie scenariuszy ryzyka.
 • Przebieg procesu oceny ryzyka oszustw i nadużyć.
 1. Kontrola ryzyka oszustw
 • Rodzaje i sposoby rozpoznawanie symptomów ryzyka.
 • Organizacja systemu pozyskiwania informacji o ryzykach oszustw i nadużyć z różnych źródeł.
 • „Miękkie i twarde” aspekty tworzenia kultury organizacyjnej, wspierającej promowanie zasad uczciwego postępowania. Szkolenie pracowników. Tworzenie polityk i procedur.
 1. Postępowania wyjaśniające i działania korygujące
 • Badanie ryzyka oszustw i nadużyć przez audyt wewnętrzny.
 • Wskazówki planowania i przeprowadzanie postępowań wyjaśniających.
 1. Monitorowanie zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć
 • Mierniki skuteczności procesu zarządzania ryzykiem.
 • Kryteria ewaluacji dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć.

 

Termin szkolenia - 28.04.2021 r. (w godz. 9-17)

Czas: 8 godz.

Szkolenie online przy użyciu platformy ClickMeeting.

 

Cena szkolenia:

członkowie IIA Polska - 600.00 zł netto

pozostałe osoby - 800.00 zł netto

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 8 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

 

Prowadzący: Mariusz Sujka

Certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP); posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli; praktyk zwinnego zarządzania projektami (SCRUM Master oraz Agile PM). Certyfikowany Jonah TOC (praktyk narzędzi krytycznego myślenia Thinking Tools).

Z wykształcenia prawnik, ukończył m.in. studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Psychologię przywództwa” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; przez dwadzieścia lat pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zdobył doświadczenie zarówno w obszarze kontroli zewnętrznych, jak i audytu wewnętrznego; były wieloletni obserwator w Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, współautor tłumaczenia na język polski standardów INTOSAI GOV dotyczących kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz współracy pomiędzy komórkami audytu wewnętrznego i kontroli zewnętrznej. Od wielu lat współpracuje ze środowiskami akademickimi prowadząc zajęcia z zakresu rozwiązań w obszarze kontroli wewnętrznej opartych na ramach COSO.

Nazwa użytkownika