IIA | Kalendarium | Wydarzenia | CYBERSEC Forum/EXPO

CYBERSEC Forum/EXPO

CYBERSEC Forum/EXPO

 

Cybersec Forum/Expo odbędzie się w maju tego roku w Katowicach. To unikalne wydarzenie - połączenie debaty o najważniejszych wyzwaniach strategicznych dot. cyberbezpieczeństwa oraz EXPO dedykowanego przemysłowi cyber w Polsce, Europie i na świecie. Będziemy kontynuować format zapoczątkowany 3 lata temu, również w Katowicach. Poprzez #CYBERSEC chcemy edukować, rozwijać współpracę rynkową i rozmawiać o największych wyzwaniach dla branży.

Konferencja odbędzie się pod hasłem #UnitedInCyberPower. Dziś wydaje się ono bardzo aktualne. Ostatnie tygodnie, pełne niepokoju, destabilizacji i bezprecedensowych aktów agresji, pokazały nam jak ważna jest jedność i wspólne działanie – to pozwoliło nam udzielić Ukrainie niezbędnej pomocy, zarówno w wymiarze dyplomatycznym, jak i strategicznym. Te działania powinny mieć jeszcze szerszy zasięg – chcemy dostarczać wsparcie naszym partnerom i sąsiadom, także w obronie cyberprzestrzeni, która stała się jednym z frontów wrogich działań Rosji.

W programie konferencji, która odbędzie się w dniach 17-18 maja na ternie MCK w Katowicach, znajdą się m.in. prezentacje, panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem wysokich rangą przedstawicieli instytucji i organizacji międzynarodowych, administracji publicznej i sektora prywatnego. Formaty poświęcone będą najbardziej istotnym problemom cyberbezpieczeństwa, takich jak kwestia współpracy międzynarodowej w czasie kryzysu, rola cyberprzestrzeni we współczesnych działaniach wojennych, bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej, wykorzystanie sztucznej inteligencji dla dobra publicznego czy rozwój technologii 6G.

To już szesnasta edycja konferencji pod szyldem CYBERSEC. Ugruntowana pozycja na rynku, aktualne tematy, wysoki poziom merytoryczny oraz przyciągająca uwagę lista prelegentów, to gwarancja sukcesu.

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji o roli cyberbezpieczeństwa. Do zobaczenia w Katowicach!

 

Strona internetowa wydarzenia: https://cybersecforum.eu/pl/

 

Cybersec Forum / Expo will be held in May (17-18, 2022) in Katowice. This is a unique event - a combination of a debate on the most important strategic challenges regarding cybersecurity and an EXPO dedicated to the cyber industry in Poland, Europe and the world. We will continue the format started three years ago, also in Katowice. Through #CYBERSEC, we want to educate, develop market cooperation and talk about the biggest challenges for the industry.

The conference will be held under the slogan #UnitedInCyberPower. Today it seems very actual. The last weeks, full of anxiety, destabilization and unprecedented acts of aggression, have shown us the importance of unity and joint action - this has allowed us to provide Ukraine with the necessary assistance, both diplomatically and strategically. These activities should have an even wider range - we want to provide support to our partners and neighbors, also in the defense of cyberspace, which has become one of the fronts of Russia's hostile actions.

The conference program, which will be held on May 17-18 at the ICC in Katowice, will include, among others presentations, discussion panels and workshops with the participation of high-ranking representatives of international institutions and organizations, public administration and the private sector. The formats will be devoted to the most important cybersecurity problems, such as the issue of international cooperation during the crisis, the role of cyberspace in modern warfare, the security of digital infrastructure, the use of artificial intelligence for the public good, or the development of 6G technology.

This is the sixteenth edition of the conference under the CYBERSEC banner. A well-established position on the market, current topics, high substantive level and an eye-catching list of speakers are a guarantee of success.

We invite you to discuss the role of cybersecurity together. See you in Katowice!

Website: https://cybersecforum.eu/

 

Nazwa użytkownika