IIA | QA

QA

QA

INSTYTUT AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA – OFERTA NA PRZEPROWADZENIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY DZIAŁANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

POWIERZ JAKOŚĆ SWOJEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO EKSPERTOM

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska reprezentuje na terenie Polski The Institute of Internal Auditors (The IIA) najstarszą i największą na świecie organizację skupiającą audytorów wewnętrznych, światowego lidera w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Posiadamy, jako jedyny podmiot na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, licencje do korzystania z praw autorskich materiałów IIA w zakresie oceny jakości audytu wewnętrznego.
Dysponujemy specjalistyczną wiedzą oraz zasobami, które pozwalają nam wykonywać usługi oceny jakości audytu wewnętrznego na najwyższym poziomie.

KWALIFIKACJE, ZAUFANIE, NIEZALEŻNOŚĆ

Jakość leży u podstaw wszystkiego co robimy. Naszą misją jest podnoszenie profesjonalizmu działania audytu wewnętrznego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, Podstawowe Zasady oraz Kodeks Etyki.

Bazując na stale rozwijanej wiedzy opartej na metodologii opisanej w Podręczniku Oceny Jakości (Quality Assessment Manual) nasza zewnętrzna ocena jakości nie tylko sprawdza zgodność ze Standardami ale ujmuje problematykę szerzej aby zapewnić stały rozwój działalności audytu wewnętrznego.

Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zewnętrznych ocen jakości oraz wysokie kwalifikacje potwierdzone uznanymi, międzynarodowymi kwalifikacjami; Certified Internal Auditor (CIA) oraz Quality Assessment Validator (QV).

Jesteśmy niezależni od jakichkolwiek wpływów, nie mamy innego interesu poza promocją i rozwojem zawodu audytora wewnętrznego, a co za tym idzie nie staramy się oferować dodatkowych usług ani sugerować zbędnych rozwiązań.

Tworzymy Standardy, więc najlepiej je rozumiemy.

 

 

 

 

 
 

JAKIE ELEMENTY OBEJMUJE WYKONYWANA PRZEZ NAS OCENA JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 1. Ocena w jakim stopniu funkcja audytu wewnętrznego odpowiada wymogom Międzynarodowych Standardów oraz odpowiednim przepisom krajowym, w tym; Ustawy o finansach publicznych, wytycznym zawartym w Rekomendacji H KNF.
 2. Ocena działania w ramach stosowanej karty audytu oraz w odniesieniu do oczekiwań Komitetów Audytu i Zarządów.
 3. Identyfikacja możliwości poprawy wydajności i zwiększenia wartości audytu wewnętrznego dla organizacji.
 4. Analiza porównawcza (benchmark) w odniesieniu do standardu w podobnych przedsiębiorstwach (organizacjach).
 5. Opracowanie optymalnych rekomendacji mających na celu uzyskanie przez funkcję audytu wewnętrznego poziomu w pełni satysfakcjonującego.

CZEGO MOGĄ PAŃSTWO OCZEKIWAĆ

Należy pamiętać, że zewnętrzna ocena jakości audytu wewnętrznego nie jest audytem audytorów, lecz przeglądem procesów i praktyk w ramach funkcji audytu wewnętrznego. W związku z tym jest to idealna okazja, aby skorzystać ze sformalizowanej i wiarygodnej partnerskiej oceny przeprowadzonej przez podmiot normalizujący.

W trakcie procesu otrzymają Państwo regularne informacje zwrotne (feedback).

Większość naszych prac przeprowadzana jest na miejscu u Klienta, co korzystnie wpływa na współpracę oraz pomaga promować i podnosić rangę audytu wewnętrznego.

Najważniejsze efekty uzyskane po zakończeniu procesu.

 1. Potwierdzenie zgodności działania z Międzynarodowymi Standardami oraz obowiązującymi krajowymi przepisami i regulacjami.
 2. Podniesienie rangi audytu wewnętrznego w organizacji.
 3. Porównanie działania audytu wewnętrznego z innymi podobnymi organizacjami.
 4. Propozycje pomysłów i sugestii dla poprawy efektywności działania.
 5. Opracowanie planu szkoleń dla zespołu audytu wewnętrznego.
 6. Opracowanie raportu dla Komitetu Audytu, Zarządu.
 
 

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI

Konieczne jest sprawdzanie i ciągłe doskonalenie działalności audytu wewnętrznego w celu zwiększenia jego skuteczności i wydajności.

Poniżej przedstawiamy ofertę IIA Polska, opartego na trzech krokach, wsparcia zapewnienia zgodności ze Standardami oraz doradztwa i pomocy w przygotowaniu do działań audytu wewnętrznego w przyszłych wyzwaniach.

 1. Ocena Gotowości – identyfikacja ryzyk związanych ze zgodnością ze Standardami, wyznaczenie podstaw dla nowych szefów audytu oraz wsparcie dla tworzenia skutecznego programu zapewnienia i poprawy jakości (QAIP).
  Jest to niezależna ocena gotowości (analiza luk), która koncentruje się na bieżącym poziomie zgodności działania audytu wewnętrznego ze Standardami, a następnie oferuje zalecenia dotyczące naprawy zidentyfikowanych luk w stosowaniu Międzynarodowych Zasad Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (IPPF). Może również identyfikować możliwości zwiększenia wydajności i skuteczności.
 2. Samoocena z Niezależną Walidacją (SAIV) – odpowiednio do wynikającego ze Standardów wymogu przeprowadzenia zewnętrznej oceny raz na pięć lat.
  Niezależny audytor zewnętrzny sprawdza i ocenia samoocenę audytu wewnętrznego oraz zgodność ze Standardami poprzez wizytę na miejscu i przeprowadzenie wywiadów, a następnie podpisanie raportu audytu wewnętrznego lub wydanie raportu o rozbieżnościach.
 3. Ocena jakości audytu wewnętrznego (QA) - najbardziej kompleksowe podejście wspierające nie tylko zgodność, ale zapewniające obiektywną ocenę skuteczności działania audytu wewnętrznego.
  Niezależny zespół oceniających ekspertów przeprowadza ankiety, wywiady oraz przeglądy dokumentacji, których efektem jest pisemna opinia potwierdzająca zgodność ze Standardami oraz wskazująca wszelkie zaobserwowane możliwości ciągłego doskonalenia, a także rekomendacje wskazujące możliwości przysporzenia korzyści organizacji.

Możemy wesprzeć działania Państwa audytu wewnętrznego od wdrożenia do utrzymania programu zapewnienia i poprawy jakości (QAIP), służąc posiadanymi zasobami, udzielając porad i przeprowadzając oceny.
Zapewniamy porady ekspertów w odniesieniu do ciągłej aktualizacji Standardów i Przewodników, a także instrukcje krok po kroku dotyczące wdrażania solidnej podstawy dla programu zapewnienia i poprawy jakości (QAIP), takie jak:

 1. Aktualizacje poradników.
 2. Podręcznik oceny jakości.
 3. Modele (działalność, komitet i management).
 4. Prezentacje (wdrożenie QAIP).

Podnieś jakość na wyższy poziom

Zgodnie ze Standardem 1300, każda działalność audytu wewnętrznego – niezależnie od branży, sektora, skali działania – musi mieć wdrożony program zapewnienia i poprawy jakości (QAIP), który zawiera bieżące oceny wewnętrzne oraz ocenę zewnętrzną przeprowadzaną co najmniej raz na pięć lat. 

Przydatne wskazówki:

 1. Oceń zgodność ze Standardami.
 2. Wskaż możliwości poprawy.
 3. Ustal punkty odniesienia i miary.
 4. Promuj skuteczne praktyki.
 5. Komunikuj się efektywnie i zgodnie z wymaganiami zainteresowanych stron.
 6. Stosuj się do kart audytu wewnętrznego i komitetu audytu.
 7. Wspieraj ocenę ryzyka i kontroli organizacji.
 8. Zapewnij efektywne wykorzystanie zasobów.
 9. Zapewnij ciągłe oceny działania audytu wewnętrznego.
 10. Potwierdź swoją skuteczność i wartość dodaną w organizacji.
 11. Zrealizuj zapewnienie dla interesariuszy audytu wewnętrznego.
 12. Pomóż swojemu komitetowi audytu w zrozumieniu i realizacji ich ról i obowiązków.

Nazwa użytkownika