IIA | O-nas | Cele

Cele

Cele

Obecnie Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska stoi przed nowymi wyzwaniami. Można do nich zaliczyć dynamizację działalności, zwiększenie zasięgu oddziaływania oraz promocję korzyści dla zarządzających najwyższego szczebla w organizacjach, wynikających z funkcji audytu wewnętrznego. Z uwagi na wymagania Komisji Europejskiej, obecnie wyzwaniem dla Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest również promocja audytu wewnętrznego w sektorze przedsiębiorstw notowanych na rynkach papierów wartościowych oraz w administracji publicznej.

Zadaniem audytora wewnętrznego jest wsparcie zarządzania na wszystkich poziomach organizacji, w celu zapewnienia skutecznego ładu organizacyjnego i korporacyjnego. Ponadto, właściwym wypełnianiem swojej roli ma on zapewnić dokładne raportowanie finansowe, warunki do maksymalizacji i osiągania relacji „stała skuteczność – stała wydajność” oraz do ustanowienia dobrego i skutecznego systemu zapobiegania i zwalczania nadużyć.

 

Cele Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

 • Upowszechnianie idei i roli audytu wewnętrznego rozumianych zgodnie z definicją Instytutu Audytorów Wewnętrznych;

 • Upowszechnianie Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego uchwalonych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych;

 • Upowszechnianie zawodu audytora wewnętrznego, jego pozycji i znaczenia;

 • Krzewienie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki i rzetelności, lojalności zawodowej oraz uczciwej konkurencji;

 • Krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej audytorów wewnętrznych;

 • Krzewienie świadomości roli odpowiednich systemów kontroli dla efektywnej organizacji
  i wykorzystania zasobów;

 • Promowanie profesjonalnej wiedzy o audycie wewnętrznym, metodach i technikach jego prowadzenia oraz zapewnienia odpowiedniej jakości prac audytorskich;

 • Szerzenie działań podnoszących kwalifikacje w zakresie audytu, rewizji, systemów kontroli, zarządzania ryzykiem, ładu organizacyjnego, bezpieczeństwa, zapewnienia jakości;

 • Promowanie i wspieranie ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonania audytu wewnętrznego;

 • Tworzenie i upowszechnianie norm i standardów środowiskowych bądź zawodowych dotyczących prowadzenia audytu oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie audytu
  i kontroli;

 • Ułatwienie swobodnej wymiany doświadczeń i informacji wśród członków Instytutu oraz z innymi instytucjami i organizacjami;

 • Reprezentowanie i ochrona praw i interesów zawodowych audytorów wewnętrznych oraz pomoc w poszukiwaniu pracy;

 • Promowanie działalności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie audytu wewnętrznego.

Nazwa użytkownika