IIA | O-nas | Zarząd

Zarząd

Zarząd

Zgodnie z postanowieniami Statutu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Zarząd kieruje działalnością Instytutu i reprezentuje je na zewnątrz.

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Instytutu oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Instytutu.

 

Dla zapewnienia realizacji celów Instytutu na rzecz całego środowiska audytorów wewnętrznych w skład Zarządu wchodzą przedstawiciele głównych sektorów gospodarki, a w szczególności sektora usług finansowych, sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

Zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Zarząd jest upoważniony do nabywania, zbywania i obciążania praw majątkowych oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Instytutu.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Instytutu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

Dla pracowników zatrudnionych w Instytucie Prezes Instytutu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

  1. planowanie i kierowanie bieżącą pracą Instytutu;
  2. realizacja podjętych uchwał;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Instytutu;
  4. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
  5. powoływanie zespołów, rad oraz kół i określanie zakresu ich działania i sposobu funkcjonowania oraz ocena rezultatów ich pracy;
  6. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków oraz projektów właściwych regulaminów;
  7. wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego Instytutu;
  8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.Zarząd składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Nazwa użytkownika