IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi. Poprzez zawarte umowy o współpracy w praktyczny sposób wspólnie promujemy audyt wewnętrzny.

Budujemy lepszą przyszłość!

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA.

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Studia mają charakter doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi stawiane audytorom wewnętrznym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

 • zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
 • pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
 • przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;
 • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracowników komórek audytu wewnętrznego;

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 305).

Szczegółowe informacje i rekrutacja http://www.uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska objął patronatem merytorycznym studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom szerokiego zakresu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli i audytu wewnętrznego oraz ukazanie ich znaczenia w administracji publicznej, przedsiębiorstwach oraz biznesie. Studia te przygotowują słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na audytora wewnętrznego.

Więcej informacji o uczelni: Link

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP)

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarski.

CKP jako wiodący ośrodek kształcenia podyplomowego i szkoleń profesjonalnych buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. CKP jest również stałym partnerem wielu przedsiębiorstw i instytucji zapewniając kompleksową ofertę doradczo-szkoleniową.

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Studia prowadzone są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego pod patronatem IIA Polska. 

Rekrutacja trwa do września!

Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Spełniają one wymagania określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla audytora wewnętrznego oraz uwzględniają sugestie Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów oraz są zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do przeprowadzenia audytu, a także kontroli w organizacjach, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych. Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, które pozwolą absolwentom w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji.

Szczegółowe informacje: Link

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Instytut Audytorów Wewnętrznych kolejny raz podjął współpracę z Uniwersytetem w ramach uruchomionej trzeciej edycji studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. To jednak nie jedyny obszar naszych wspólnej działalności. Razem zorganizowaliśmy szereg spotkań i konferencje, których podstawowym tematem były poszukiwania możliwości wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Obecnie trwa przygotowanie kolejnych projektów o międzynarodowym zasięgu. Tym razem nasza współpraca będzie skupiona na procesie doskonalenia szeroko rozumianego corporate governance.

Więcej informacji na temat kierunku 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisał umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,  w ramach której podejmowane są przede wszystkim działania promujące wiedzę i podnoszące kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, systemów kontroli i ładu korporacyjnego. 

 1. Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych".
 2. Studia Podyplomowe "Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli".
 3. Studia Podyplomowe „Zarządzanie ciągłością działania”.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Owocem współpracy z IIA Polska jest oferta studiów podyplomowych pt. „Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji”, organizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Celem studiów jest wprowadzenie Słuchaczy w aktualną problematykę dotyczącą przeprowadzania audytu wewnętrznego we współczesnej, rozwijającej się i organizacji oraz zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności dokonywania analizy ryzyka oraz efektywnego zarządzania nimi, w tym usprawniania operacyjnego w organizacjach i instytucjach działających w sektorach prywatnym i prywatnym.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Pomiędzy Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Wojskową Akademią Techniczną zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia umiejętności przygotowujących do zwodu audytora wewnętrznego oraz znajomości i promowania w zarządzaniu standardów audytu wewnętrznego w ramach studiów podyplomowych.

Kierunki studiów:  „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” 

Nowy kierunek studiów podyplomowych " Inspektor Ochrony Informacji"   LInk

Więcej informacji o studiach

 

Uniwersytet w Białymstoku 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego na Uniwersytecie w Białymstoku pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

 • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji audytora wewnętrznego w sektorze publicznym,
 • głównych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

 Więcej informacji dotyczących studiów: Link

 

Program współpracy IIA Global z uczelniami wyższymi

Przeprowadziliśmy wstępne badanie i okazało się, że na ponad czterdziestu uczelniach wyższych w Polsce prowadzone są studia podyplomowe z audytu wewnętrznego. Możemy się równocześnie pochwalić, że na kilku z nich IIA Polska objęło te studia patronatem.

Ale możliwy jest nie tylko patronat nad studiami i nie tylko IIA Polska.

Przedstawiamy program Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych The IIA, kierowany do uczelni wyższych prowadzących lub zamierzających prowadzić studia z audytu wewnętrznego.

Akademicki Program Audytu Wewnętrznego IIA (Internal Audit Academic Awareness Program) rozpoznaje uniwersytety prowadzące studia dotyczące audytu wewnętrznego oraz prowadzące samodzielne kursy / programy dotyczące audytu wewnętrznego, takie jak zasady audytu wewnętrznego czy audyt operacyjny. Takie programy wprowadzają studentów w zagadnienia związane z zawodem audytora wewnętrznego oraz opisują działania osoby rozpoczynającej swoją karierę w zawodzie audytora wewnętrznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu oraz informacjami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy między uczelniami a Międzynarodowym Instytutem Audytu Wewnętrznego The IIA.

Internal Auditing Education Partnership (IAEP) Program

Internal Audit Academic Awareness Program

Academic Relations

 

 

 

Nazwa użytkownika