IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi. Poprzez zawarte umowy o współpracy w praktyczny sposób wspólnie promujemy audyt wewnętrzny.

Budujemy lepszą przyszłość!

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA.

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Studia mają charakter doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi stawiane audytorom wewnętrznym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

  • zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
  • pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
  • przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;
  • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;
  • pracowników komórek audytu wewnętrznego;

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 305).

Szczegółowe informacje i rekrutacja http://www.uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza na Metropolitalnym Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Studia realizowane przy współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom szerokiego zakresu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli i audytu wewnętrznego oraz ukazanie ich znaczenia w administracji publicznej, przedsiębiorstwach oraz biznesie. Studia te przygotowują słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na audytora wewnętrznego.

Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego zgodnego z aktualnymi przepisami. Dzięki zdobyciu wiedzy i praktycznych umiejętności, absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do przeprowadzenia audytu oraz kontroli w różnych organizacjach i przedsiębiorstwach zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Program studiów opracowany jest na podstawie standardów Ministerstwa Finansów, a także zgodny z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Dodatkowo absolwenci otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne z zakresu Audytu Wewnętrznego w myśl Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wystawiony przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Więcej informacji: Link

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP)

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych to elitarny kierunek studiów podyplomowych realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Program jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Celem studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do przeprowadzenia audytu, a także kontroli w organizacjach, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych. Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, które pozwolą absolwentom w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji.

Co ważne, studia mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Spełniają one wymagania określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla audytora wewnętrznego oraz uwzględniają sugestie Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów oraz są zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

Więcej informacji: Link

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Instytut Audytorów Wewnętrznych kolejny raz podjął współpracę z Uniwersytetem w ramach uruchomionej trzeciej edycji studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. To jednak nie jedyny obszar naszych wspólnej działalności. Razem zorganizowaliśmy szereg spotkań i konferencje, których podstawowym tematem były poszukiwania możliwości wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Obecnie trwa przygotowanie kolejnych projektów o międzynarodowym zasięgu. Tym razem nasza współpraca będzie skupiona na procesie doskonalenia szeroko rozumianego corporate governance.

Więcej informacji na temat kierunku 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisał umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,  w ramach której podejmowane są przede wszystkim działania promujące wiedzę i podnoszące kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, systemów kontroli i ładu korporacyjnego. 

  1. Studia Podyplomowe Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - edycja XIV Rekrutacja: Link
  2. Studia Podyplomowe Skuteczna komunikacja w audycie i kontroli - edycja I Rekrutacja: Link 
  3. Studia Podyplomowe Zarządzanie ciągłością działania - edycja I Rekrutacja: Link 

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Owocem współpracy z IIA Polska jest oferta studiów podyplomowych pt. „Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji”, organizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Celem studiów jest wprowadzenie Słuchaczy w aktualną problematykę dotyczącą przeprowadzania audytu wewnętrznego we współczesnej, rozwijającej się i organizacji oraz zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności dokonywania analizy ryzyka oraz efektywnego zarządzania nimi, w tym usprawniania operacyjnego w organizacjach i instytucjach działających w sektorach prywatnym i prywatnym.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Pomiędzy Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Wojskową Akademią Techniczną zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia umiejętności przygotowujących do zwodu audytora wewnętrznego oraz znajomości i promowania w zarządzaniu standardów audytu wewnętrznego w ramach studiów podyplomowych.

,, Inspektor Ochrony Informacji” II EDYCJA

Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.

Rekrutacja trwa! Więcej informacji: Link

 

„Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” VII EDYCJA

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Rekrutacja trwa! Więcej informacji: Link

 

Uniwersytet w Białymstoku 

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
 

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego od 2004 r. przygotowują Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz uzupełniają wiedzę osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką w obszarze finansów i kontroli.

Słuchacze w trakcie zajęć – prowadzonych w głównej mierze przez doświadczonych audytorów wewnętrznych – nabywają niezbędną wiedzę i doskonalą umiejętności audytorskie, finansowe i kontrolne m.in. w zakresie niezależności operacyjnej i organizacyjnej, biegłości i należytej staranności zawodowej, organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Słuchacze są zapoznawani z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy na stanowisku audytorskim, finansowym i kontrolnym, z jednej strony spełniającymi wymagania płynące z aktualnych regulacji prawnych i z drugiej – czerpiącymi z wiodących praktyk sektora publicznego i biznesu.

Zakres tematyczny Studiów Podyplomowych jest zgodny z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego ds. finansów, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku sprawuje Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Rekrutacja na edycję 2021/2022 jest otwarta dla Kandydatów do 20 września 2021 r

 Więcej informacji dotyczących studiów: Link

 

Program współpracy IIA Global z uczelniami wyższymi

Przeprowadziliśmy wstępne badanie i okazało się, że na ponad czterdziestu uczelniach wyższych w Polsce prowadzone są studia podyplomowe z audytu wewnętrznego. Możemy się równocześnie pochwalić, że na kilku z nich IIA Polska objęło te studia patronatem.

Ale możliwy jest nie tylko patronat nad studiami i nie tylko IIA Polska.

Przedstawiamy program Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych The IIA, kierowany do uczelni wyższych prowadzących lub zamierzających prowadzić studia z audytu wewnętrznego.

Akademicki Program Audytu Wewnętrznego IIA (Internal Audit Academic Awareness Program) rozpoznaje uniwersytety prowadzące studia dotyczące audytu wewnętrznego oraz prowadzące samodzielne kursy / programy dotyczące audytu wewnętrznego, takie jak zasady audytu wewnętrznego czy audyt operacyjny. Takie programy wprowadzają studentów w zagadnienia związane z zawodem audytora wewnętrznego oraz opisują działania osoby rozpoczynającej swoją karierę w zawodzie audytora wewnętrznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu oraz informacjami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy między uczelniami a Międzynarodowym Instytutem Audytu Wewnętrznego The IIA.

Internal Auditing Education Partnership (IAEP) Program

Internal Audit Academic Awareness Program

Academic Relations

 

 

 

Nazwa użytkownika