IIA | O-nas | Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi. Poprzez zawarte umowy o współpracy w praktyczny sposób wspólnie promujemy audyt wewnętrzny.

Budujemy lepszą przyszłość!

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy patronackiej pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Przedstawiamy studia podyplomowe: Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

Po szczegóły zapraszamy na stronę: Link 

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła dwa kierunki studiów pod patronatem IIA Polska:

„Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym”

Studia mają na celu przygotowanie do pracy w służbach finansowo–księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz w zespołach kontroli wewnętrznej (audytu) i w jednostkach wykonujących funkcje kontrolne.

„Audyt Śledczy - Rachunkowość i Kontrola” 

Studia adresowane są do osób pragnących pracować w obszarze audytu śledczego i dają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego.

Więcej informacji: Link

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Studia mają charakter doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi stawiane audytorom wewnętrznym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

  • zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
  • pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
  • przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;
  • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;
  • pracowników komórek audytu wewnętrznego;

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 305).

Szczegółowe informacje i rekrutacja 

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza na Metropolitalnym Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Studia realizowane przy współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom szerokiego zakresu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli i audytu wewnętrznego oraz ukazanie ich znaczenia w administracji publicznej, przedsiębiorstwach oraz biznesie. Studia te przygotowują słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na audytora wewnętrznego.

Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego zgodnego z aktualnymi przepisami. Dzięki zdobyciu wiedzy i praktycznych umiejętności, absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do przeprowadzenia audytu oraz kontroli w różnych organizacjach i przedsiębiorstwach zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Program studiów opracowany jest na podstawie standardów Ministerstwa Finansów, a także zgodny z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Dodatkowo absolwenci otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne z zakresu Audytu Wewnętrznego w myśl Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wystawiony przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Więcej informacji: Link

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP)

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych to elitarny kierunek studiów podyplomowych realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Program jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Celem studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do przeprowadzenia audytu, a także kontroli w organizacjach, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych. Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, które pozwolą absolwentom w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji.

Co ważne, studia mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Spełniają one wymagania określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla audytora wewnętrznego oraz uwzględniają sugestie Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów oraz są zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

Więcej informacji: Link

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Instytut Audytorów Wewnętrznych kolejny raz podjął współpracę z Uniwersytetem w ramach uruchomionej trzeciej edycji studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. To jednak nie jedyny obszar naszych wspólnej działalności. Razem zorganizowaliśmy szereg spotkań i konferencje, których podstawowym tematem były poszukiwania możliwości wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego.

Informujemy, że w przyszłym roku zostaną ponownie uruchomione kolejne studia podyplomowe MBA i MCG. Studia organizowane są we współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Więcej informacji: link

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisał umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,  w ramach której podejmowane są przede wszystkim działania promujące wiedzę i podnoszące kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, systemów kontroli i ładu korporacyjnego. 

  1. Studia Podyplomowe Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - edycja XIV Rekrutacja: Link
  2. Studia Podyplomowe Zarządzanie ciągłością działania - edycja I Rekrutacja: Link 

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Owocem współpracy z IIA Polska jest oferta studiów podyplomowych pt. „Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji”, organizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Celem studiów jest wprowadzenie Słuchaczy w aktualną problematykę dotyczącą przeprowadzania audytu wewnętrznego we współczesnej, rozwijającej się i organizacji oraz zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności dokonywania analizy ryzyka oraz efektywnego zarządzania nimi, w tym usprawniania operacyjnego w organizacjach i instytucjach działających w sektorach prywatnym i prywatnym.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Pomiędzy Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Wojskową Akademią Techniczną zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia umiejętności przygotowujących do zwodu audytora wewnętrznego oraz znajomości i promowania w zarządzaniu standardów audytu wewnętrznego w ramach studiów podyplomowych.

Od 21 stycznia 2022 rozpoczęła się rekrutacja na  VIII edycję AIKW" Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Organizacjach Zhierarchizowanych i Administracji Publicznej" oraz III edycję IOI " Inspektor Ochrony Informacji" Link

 

„Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” VII EDYCJA

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Rekrutacja trwa! Więcej informacji: Link

 

Uniwersytet w Białymstoku 

Zapraszamy na studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego przygotowują Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz uzupełniają wiedzę osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką lub pracują w obszarze finansów i kontroli.

Słuchacze w trakcie zajęć – prowadzonych w głównej mierze przez doświadczonych audytorów wewnętrznych – nabywają niezbędną wiedzę i doskonalą umiejętności audytorskie, finansowe i kontrolne m.in. w zakresie niezależności operacyjnej i organizacyjnej, biegłości i należytej staranności zawodowej, organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Słuchacze są zapoznawani z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy na stanowisku audytorskim, finansowym i kontrolnym, z jednej strony spełniającymi wymagania płynące z aktualnych regulacji prawnych i z drugiej – czerpiącymi z wiodących praktyk sektora publicznego i biznesu.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia angażują Słuchacza; są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego. 

Patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku sprawuje Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Więcej informacji dotyczących studiów: Link

 

Program współpracy IIA Global z uczelniami wyższymi

Przeprowadziliśmy wstępne badanie i okazało się, że na ponad czterdziestu uczelniach wyższych w Polsce prowadzone są studia podyplomowe z audytu wewnętrznego. Możemy się równocześnie pochwalić, że na kilku z nich IIA Polska objęło te studia patronatem.

Ale możliwy jest nie tylko patronat nad studiami i nie tylko IIA Polska.

Przedstawiamy program Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych The IIA, kierowany do uczelni wyższych prowadzących lub zamierzających prowadzić studia z audytu wewnętrznego.

Akademicki Program Audytu Wewnętrznego IIA (Internal Audit Academic Awareness Program) rozpoznaje uniwersytety prowadzące studia dotyczące audytu wewnętrznego oraz prowadzące samodzielne kursy / programy dotyczące audytu wewnętrznego, takie jak zasady audytu wewnętrznego czy audyt operacyjny. Takie programy wprowadzają studentów w zagadnienia związane z zawodem audytora wewnętrznego oraz opisują działania osoby rozpoczynającej swoją karierę w zawodzie audytora wewnętrznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu oraz informacjami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy między uczelniami a Międzynarodowym Instytutem Audytu Wewnętrznego The IIA.

Internal Auditing Education Partnership (IAEP) Program

Internal Audit Academic Awareness Program

Academic Relations

 

 

 

Nazwa użytkownika