CPE

CPE

 

NOWA POLITYKA CPE (Obowiązuje od 1 września 2023)

Zmienia się polityka raportowania godzin CPE

W celu osiągnięcia większej zgodności z najlepszymi praktykami branży certyfikacyjnej i dalszego podtrzymywania wiarygodności wszystkich certyfikatów IIA, globalna Rada ds. Certyfikacji Zawodowych IIA (PCB) zatwierdziła zmiany w polityce raportowania godzin CPE.

Znaczenie corocznego odnawiania certyfikatów:

Aby dotrzymać kroku rozwijającym się trendom i stale zmieniającemu się krajobrazowi ryzyka, dla posiadaczy certyfikatów IIA istotne jest regularne poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez stałe doskonalenie zawodowe. Posiadacze certyfikatów odnawiają swoje certyfikaty co roku i demonstrują swoje zaangażowanie w utrzymywanie aktualnej wiedzy i umiejętności poprzez coroczne raportowanie godzin w ramach stałego kształcenia zawodowego (CPE), które uzyskali w ciągu roku. Zaangażowanie IIA w ciągłe kształcenie pomaga podtrzymać reputację zawodu audytora wewnętrznego, który dostarcza zapewnienia w sposób obiektywny i etyczny, co służy wszystkim posiadaczom certyfikatów, ich pracodawcom i interesariuszom.

Co się zmienia?

Najbardziej znaczącą zmianą polityki CPE jest to, że po wygaśnięciu certyfikatu nie można go będzie przywrócić. Certyfikat zostaje cofnięty / anulowany, jeśli jego posiadacz nie zgłosi godzin CPE przez 36 miesięcy lub dłużej. Jeśli osoba z cofniętym / anulowanym certyfikatem chce ponownie uzyskać certyfikat, musi ponownie zgłosić się do programu certyfikacji i zdać wszystkie wymagane egzaminy, aby ponownie uzyskać certyfikat.

  • Każda nadwyżka godzin CPE zdobyta w danym roku kalendarzowym może zostać wykorzystana w kolejnym cyklu sprawozdawczym roku kalendarzowego (maksymalnie 20 godzin dla CIA i 10 godzin dla innych oznaczeń IIA może zostać przeniesione).

Podsumowanie zmian znajduje się w tabeli poniżej.

Wśród zmian jest nazwa samej polityki: „Polityka raportowania godzin CPE” ("CPE Reporting Policy") będzie wkrótce znana jako „Polityka corocznego odnawiania certyfikatu” ("Annual Certification Renewal Policy").

Podsumowanie zmian

*(zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką)

 

OBCENA POLITYKA CPE

ZMIENIONA POLITYKA CPE (OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2023 R.)

Przywrócenie certyfikatu

Osoby o statusie Expired mogą przywrócić aktywny status certyfikatu poprzez zgłoszenie wymaganych godzin CPE.

Przywrócenie statusu nie będzie już oferowane od 1 stycznia 2024 r. Osoby, których status certyfikatu zostanie zmieniony na "Revoked" (cofnięty / anulowany) będą zobowiązane do ponownej certyfikacji. (Ponowne zgłoszenie się do programu i zdanie wszystkich wymaganych egzaminów, w tym wniesienie wszystkich opłat).

W przypadku osób pragnących powołać się na okoliczności nadzwyczajne, prosimy o zapoznanie się z Polityką CPE

Nadwyżka (przeniesienie) CPE

Nie dotyczy

Każda nadwyżka CPE zdobyta w danym roku kalendarzowym może być wykorzystana w kolejnym cyklu sprawozdawczym roku kalendarzowego (maksymalnie 20 godzin dla CIA i 10 godzin dla innych certyfikatów IIA).

Okres karencji

12 miesięcy

24 miesiące

Kiedy zmienia się polityka?

W dniu 1 września 2023 r. Polityka corocznego odnawiania certyfikatów wchodzi w życie dla wszystkich posiadaczy certyfikatów IIA i obecnych kandydatów. Dodatkowe informacje o tym, jak zmiana wpłynie na poszczególne osoby w zależności od ich statusu certyfikacji "aktywnej", "w zawieszeniu" lub "wygasłej", można znaleźć w poniższej tabeli.

Co się stanie, jeśli nie złożę raportu godzin CPE?

Na przykład, jeśli dana osoba uzyskała certyfikat IIA w 2022 r., pierwsze raportowanie musi zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r. Jeśli osoba nie zgłosi godzin CPE do 31 grudnia 2023 r., przejdzie w stan karencji na kolejne 24 miesiące. Jeśli dana osoba nie zgłosi CPE przez 36 miesięcy, uzyska status cofnięty / anulowany i będzie zobowiązana do ponownej certyfikacji.  Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.

Status certyfikatu

Aktywny

Posiadacz ma obecnie aktywny certyfikat i może używać skrótu (CIA®, CGAP®, CRMA® itd.) przy swoim nazwisku oraz korzystać z zalet wynikających z posiadania oznaczenia IIA.

Okres karencji (24 miesiące)

Posiadacz certyfikatu nie zgłosił wymaganych godzin CPE i jego certyfikat przeszedł do statusu „okres karencji”. Posiadacz nie może umieszczać skrótu (CIA®, CGAP®, CRMA® itd.) przy swoim nazwisku ani korzystać z zalet wynikających z posiadania oznaczenia IIA. Osoba taka musi zgłosić wymagane godziny CPE, aby certyfikat ponownie uzyskał status „aktywny”.

Anulowany

Posiadacz nie złożył wymaganego raportu godzin CPE po okresie 36 miesięcy i certyfikat został cofnięty / anulowany. Osoba, której anulowano certyfikat nie może umieszczać skrótu (CIA®, CGAP®, CRMA® itd.) przy swoim nazwisku ani korzystać z zalet wynikających z posiadania certyfikatu IIA. Osoba taka jest zobowiązana do ponownej certyfikacji. (Ponowne zgłoszenie się do programu i zdanie wszystkich wymaganych egzaminów, w tym wniesienie wszystkich wymaganych opłat).

Więcej informacji w linku.

Zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami oraz przykładowymi scenariuszami dotyczącymi nowej polityki CPE.

https://www.iia.org.pl/aktualnosci/zmiany-w-polityce-cpe-2023-qa

Prezentacja dotycząca gromadzenia i raportowania godzin CPE.


Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin CPE do 31 grudnia każdego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad punktowania poszczególnych aktywności znajdują się w Zasady Gromadzenia i Raportowania godzin CPE (jęz. ang.)

Polityka Stałego Kształcenia Zawodowego CPE - 09/2023 (jęz. polski)

 

Raportowanie godzin CPE za 2022 rok

Wszystkie osoby posiadające certyfikaty, aby je utrzymać, powinny do 31 grudnia 2022 r. przesłać raport potwierdzający uzyskanie wymaganej liczby godzin CPE (CIA – 40, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA – 20).

Podczas składania raportu można również wpisać się do rejestru osób certyfikowanych. Wiecj informacji w linku.

Od 2018 roku jest wymagane zdobycie 2 godzin CPE / CPD dotyczących etyki.

Wyciąg z zasad CPE oraz odpowiedzi na częste pytania - odnośnie CPE dotyczących etyki.

Okres raportowania zaczyna się 01 stycznia a kończy 31 grudnia każdego roku. Raport godzin CPE musi zostać złożony w systemie CCMS nie później niż 31 grudnia każdego roku.

Osoby, które uzyskały certyfikaty są zwolnione z raportowania godzin CPE tylko w roku, w którym uzyskały certyfikat. Obowiązek gromadzenia oraz raportowania godzin CPE zaczyna się w następnym roku kalendarzowym.

Na przykład: Jeśli certyfikat został uzyskany w roku lutym 2022, wówczas w 2022 r. nie ma obowiązku składania raportu CPE. Pierwszy raport CPE należy złożyć do 31.12.2023 r.

 

Data ważności certyfikatu (a jednocześnie data najbliższego raportowania godzin CPE) znajduje się na pierwszej stronie profilu w systemie CCMS oraz na certyfikacie drukowanym bezpośrednio z systemu CCMS.

Jeżeli raport CPE nie zostanie złożony zgodnie z wymogami IIA Global, certyfikat zostanie zawieszony a jego posiadacz nie będzie mógł posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego.

Opłaty za raportowanie godzin CPE:

Członkowie IIA posiadający certyfikat:

  • CIA - 30 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 20 $ za każdy posiadany certyfikat

Osoby posiadające certyfikat, nie będące członkami IIA:

  • CIA - 120 $

  • CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 120 $ za każdy posiadany certyfikat

 

Informacje dotyczące składania raportu CPE

  • formularz raportu znajduje się w profilu w systemie CCMS;

  • formularz raportowania godzin CPE dostęny jest niemal przez cały rok;

  • przy dokonywaniu płatności należy sprawdzić czy wysokość opłaty jest zgodna z rodzajem posiadanego certyfikatu i członkostwa;

  • wszelkie dokumenty potwierdzające uzyskane godziny należy zachować na wypadek audytu dotyczącego złożonego raportu.

W załączeniu link do infomacji i instrukcji o raportowaniu godzin CPE.

Nazwa użytkownika

Załączniki

Polityka CPE_Sept2023_PL

Pobierz Pokaż