IIA | FAQ

FAQ

1. Od kiedy można posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora wewnętrznego?

Zgodnie z infromacją otrzymaną z IIA Global oraz zawartą w Certification Candidate Handbook (CCH), osoba, która spełniła wszystkie warunki wymagane do otrzymania certyfikatu, oraz otrzymała z IIA Global potwierdzenie o nadaniu certyfikatu, wraz z jego numerem i datą nadania, od tego momentu może posługiwać się tytułem audytora wewnętrznego. Do momentu otrzymania certyfikatu (papierowej wersji certyfikatu), informacja zawarta w mailu oraz w systemie CCMS jest wiążąca i oficjalna.

2. Opłata członkowska - ile wynosi i do kiedy należy ją wnosić.

Opłata członkowska wynosi 250 zł i należy ją wnosić do końca stycznia (*) danego roku na rachunek bankowy: 

Bank PKO BP S.A.
18 1020 1013 0000 0002 0003 2458
Opłata dotyczy danego roku kalendarzowego.

Za składki członkowskie Biuro IIA Polska wystawia noty obciążeniowe. Prosimy o kontakt z Biurem, jeżeli chcecie Państwo otrzymać taki dokument.

W przypadku zwłoki w opłacie składki członkowskiej przekraczającej 3 miesiące od terminu określonego powyżej, następuje skreślenie z listy członków Instytutu.

(*) - termin dotyczy obecnych aktywnych członków IIA Polska. Osoby ubiegające się o członkostwo dokonują opłaty składki w momencie składania deklaracji członkowskiej. Wysokość składki pozostaje bez zmian (250 zł) bez względu na moment przystąpienia do IIA Polska.

 

3. Co to są certyfikaty CIA i CGAP?

Są to certyfikaty wydawane przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA), powszechnie uznawane na całym świecie, w Polsce wpisane do ustawy o finansach publicznych, jako jeden z wymogów bycia audytorem wewnętrznym w jsfp.

4. W jaki sposób można zdobyć certyfikaty CIA lub CGAP?

Trzeba zdać egzaminy (CIA 3 egzaminy, CGAP 1 egzamin) oraz spełnić wymagania określone przez IIA Global (link).

5. Czy rejestrując się na egzamin kandydat musi spełniać wszystkie ww. warunki?

Nie. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów przed wypełnieniem warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, jednak wydanie certyfikatu jest uwarunkowane spełnieniem wszystkich warunków. Egzamin CGAP nie jest dostępny dla studentów.

6. Czy osoba chcąca zdobyć certyfikat musi być członkiem IIA?

Nie, ale członkowie IIA mają liczne zniżki w opłatach, na książki i w szkoleniach przygotowujących do egzaminu.

7. W jaki sposób odbywa się rejestracja na egzaminy?

Kandydat rejestruje się bezpośrednio do systemu zarządzania certyfikacją CCMS (Certification Candidate Management System). System daje wiele możliwości, dostęp do raportu wyników egzaminów, automatyczny proces rejestracji płatności za pomocą karty kredytowej. Kandydat musi zaplanować i podejść do egzaminu w ciągu 180 dni od dnia dokonania płatności za egzamin. Proces rejestracyjny odbywa się w j. angielskim.

8. Gdzie w Polsce można zdawać egzaminy, w jakim terminie i w jakim języku?

Egzaminy zdaje się w formie komputerowej (CBT - Computer Based Testing), w centrach egzaminacyjnych. Miejsce, język, datę i godzinę egzaminu wybiera kandydat w systemie Pearson VUE. Egzaminy można zdawać w języku polskim, angielskim, oraz innych dostępnych.

9. W jaki sposób najlepiej przygotowywać się do egzaminów?

Studiując wytyczne IIA (Standardy, Kodeks Etyki oraz pozostałe wytyczne) podręczniki egzaminacyjne oraz uczestnicząc w dedykowanych szkoleniach. W języku polskim dostępne będą wkrótce 3 części podręcznika Irvina N. Gleima, przetłumaczone przez IIA Polska oraz firmę Ernst & Young Academy of Business. Wiele podmiotów szkoleniowych prowadzi dedykowane kursy przygotowujące do egzaminów. Po angielsku dostępne są również zestawy podręczników innych autorów oraz często wykorzystywane aplikacje symulujące zdawanie egzaminu.

10. Czy są gdzieś dostępne pytania do egzaminów?

Nie. Egzaminy mają charakter poufny. Kandydaci zgadzają się zachować w tajemnicy zawartość egzaminów, w związku z czym nie mogą rozmawiać o odczuciach związanych
z egzaminem, za wyjątkiem przekazywania informacji, uwag, reklamacji do Departamentu Certyfikacji IIA. Nieupoważnione ujawnienie materiału egzaminu jest uznawane za naruszenie Kodeksu Etyki IIA i może doprowadzić do dyskwalifikacji kandydata lub innej odpowiedniej konsekwencji. Pytania dostępne w podręcznikach i w aplikacjach nie są oficjalnymi pytaniami egzaminacyjnymi.

11. W jaki sposób osoba zdająca dowiaduje się o wyniku egzaminu?

Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu kandydat otrzymuje wydruk nieoficjalny wyników z egzaminu. Wynik będzie ostateczny po publikacji przez IIA w programie CCMS. Zwykle trwa to kilka dni i jest to czas na złożenie ewentualnej reklamacji. Wynik kształtuje się w granicach 250-750 punktów. 600 punktów lub więcej oznacza zdanie egzaminu IIA.

12. Czy egzamin można powtarzać?

Tak. Jeżeli kandydat uzyska negatywny wynik egzaminu, musisz odczekać 60 dni zanim będziesz mógł przystąpić do niego ponownie. Podejście do powtarzanych egzaminów nie jest limitowane, jednak cały proces certyfikacyjny należy zakończyć w ciągu 3 lat od aplikacji.

13. Czy certyfikat jest ważny na zawsze?

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu stałego rozwoju zawodowego, co wiąże się z koniecznością zdobycia i zaraportowania 40, dla CIA, i 20, dla CGAP, godzin szkoleniowych CPE (Continuing Professional Education) każdego roku do 31 grudnia. W przeciwnym przypadku certyfikat traci ważność. Szczegółowe informacje o zdobywaniu godzin CPE znajdują się w Polityce CPE.

14. Dlaczego jakość tłumaczenia na język polski niektórych pytań egzaminacyjnych pozostaje niska?

Proces tłumaczenia pytań egzaminacyjnych na język polski jest nadzorowany przez IIA Global i pozostaje poza kontrolą IIA Polska. Problem niskiej jakości tłumaczenia niektórych pytań został zgłoszony do IIA Global. Bardzo prosimy o zgłaszania ewentualnych problemów z tłumaczeniem na nasz adres mailowy (office@iia.org.pl), podając informacje umożliwiające identyfikację pytania. Informacje te zostaną niezwłocznie przesłane do IIA Global i umożliwią poprawę jakości tłumaczenia.

15. Co zabrać ze sobą na egzamin? Jakie dokumenty?

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy zabrać ze sobą trzy dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, wydrukowany e-mail z IIA Global, tzw. "Authorization To Test" oraz wydruk potwierdzenia rejestracji na egzamin z systemu Pearson VUE.

16. Jakie są opłaty dotyczące certyfikatów IIA?

Aby zapisać się do programu certyfikacyjnego IIA należy wnieść:

  • opłatę aplikacyjną (tzw. wpisowe) do danego programu certyfikacyjnego; opłata a co za tym idzie aplikacja, jest ważna 3 lata;
  • opłatę egzaminacyjną; po zatwierdzeniu aplikacji można przystąpić do rejestracji na egzamin oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej. Bieżące wysokości opłat - LINK

Nazwa użytkownika