IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Komisja Nominacyjna IIA Polska rozpoczęła prace!

Komisja Nominacyjna IIA Polska rozpoczęła prace!

Komisja Nominacyjna IIA Polska rozpoczęła prace!

29.01.2020

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2020 r. rozpoczęła prace Komisja Nominacyjna, która ma za zadanie przeprowadzenie jawnego i otwartego procesu nominacyjnego do organów Instytutu Audytu Wewnętrznego IIA Polska na kadencję 2020-2023.

Zasady wyboru członków władz zostały opisane w naszym Statucie oraz Regulaminie Wyboru Organów IAW IIA Polska (pełny tekst na stronie internetowej IIA Polska www.iia.org.pl).

Komisja Nominacyjna, zgodnie ze Statutem ma za zadanie "przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków obiektywnych ocen wszystkich zgłoszonych kandydatów pod względem ich przydatności do pełnienia funkcji w Instytucie".

Wynikiem prac Komisji Nominacyjnej będzie lista kandydatów do władz Instytutu. Prezentacja kandydatów przez Komisję Nominacyjną nastąpi na Walnym Zebraniu Członków.

Ustala się następujący harmonogram prac przygotowawczych do wyboru władz Instytutu:

  • termin zgłaszania kandydatów – do 29 lutego 2020 r.;  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do biura IIA Polska, zarówno za pośrednictwem poczty, elektronicznie lub doręczonego osobiście,
  • terminy i miejsce rozmów Komisji Nominacyjnej z kandydatami, w tym prezentacji programów przez kandydatów, zostaną podane w oddzielnej informacji na stronie internetowej IIA Polska - www.iia.org.pl,
  • lista zgłoszonych kandydatów, w tym nominowanych, zostanie podana do wiadomości członkom Instytutu poprzez przesłanie jej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 12 ust. 8 Statutu IIA Polska.

Uprzejmie informujemy, że przesłanie zgłoszenia przez kandydata stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie nominacyjnym. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę trzecią, zgłaszający ma obowiązek uzyskać zgodę kandydata na udostępnienie i przetwarzanie jego danych w ramach procesu nominacyjnego.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w formularzu Zgłoszenia kandydata do organów IAW IIA Polska.

Kandydaci i Zgłaszający proszeni są o wypełnienie formularza Zgłoszenia kandydata do organów IAW IIA Polska i przesłanie na adres e-mail: office@iia.org.pl

 

Skład Komisji Nominacyjnej:

Bożena Stoma - Przewodnicząca

Agnieszka Madej - Sekretarz

Renata Kosowska

Teresa Goździewicz

Agnieszka Giebel

 

Pozdrawiamy,

Komisja Nominacyjna

 

 

Formularz zgłoszeniowy do władz i organów IIA Polska

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika