IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Audyt Wewnętrzny na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Audyt Wewnętrzny na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Audyt Wewnętrzny na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

18.10.2021

W dniach 6 do 7 października 2021 r. odbyło się XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Bieżąca edycja Forum obejmowała:

 • 2 dni spotkań;
 • 11 równoległych konferencji tematycznych;
 • debaty, warsztaty, wykłady, meeting roomy, strefa ekspercka, wystawy targowe i promocyjne;
 • Galę Inwestorów Samorządowych;
 • Ponad 1000 uczestników;
 • 350 ekspertów;

Tegoroczne Forum było kontynuacją wymiany doświadczeń oraz miejscem prezentacji najlepszych praktyk skutecznego, audytu wewnętrznego. W ramach spotkania poruszanych było wiele ciekawych zagadnień, które przedstawiło grono znakomitych ekspertów, w tym m.in.: przedstawiciele nauki, ministerstw, doświadczeni audytorzy wewnętrzni. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Koło Audytorów Jednostek Administracji Publicznej IIA Polska w Katowicach zorganizowało panele dyskusyjne dotyczące audytu wewnętrznego, w których poruszano następujące kwestie:

1.Umiejętności pisania sprawozdań z audytu.

2. Zarządzania ryzykiem w audycie.

3. Wytycznych CBA dot. zgodności w administracji a roli audytu wewnętrznego

4.  Zwinnym planowaniu w audycie.

Panel I poświęcony był zagadnieniom pisania sprawozdań z audytu, gdzie omówiono m.in.:

 • zasady pisowni i przedstawiania ocen syntetycznie, zwięźle i zgodnie z zebranymi materiałami dowodowymi,
 • kryteria i jakość informowania o wynikach zadań audytowych w Międzynarodowych Standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz w metodyce Ministra Finansów,
 • zwrócono uwagę na to o czym musi pamiętać audytor wewnętrzny i zarządzający komórką audytu wewnętrznego przygotowując raport z badanego obszaru w audycie,
 • jakie są oczekiwania odbiorców i interesariuszy co do formy i sposobu przedstawiania syntetycznych ocen obszaru,
 • gdzie musimy się spotkać z pożytkiem dla obu stron?

Kolejny panel dotyczył zarządzania ryzykiem w audycie. W tym panelu zaproszeni goście dyskutowali o:

 • potencjale tkwiącym w zarządzaniu ryzykiem i jego wykorzystaniu,
 • prognozowaniu ryzyka -zmniejszaniu ryzyka w procesie podejmowania decyzji zarządczych,
 • zarządzaniu ryzykiem nieprawidłowości na przykładzie jednostki administracji rządowej,
 • sposobach i świadomości ograniczania ryzyka ograniczania ryzyka w/z zamówień publicznych w kontekście wprowadzonej od stycznia 2021 nowej ustawy PZP. 

Panel III poświęcony został wytycznym CBA w kontekście nieprawidłowości, gdzie poszczególni prelegenci rozmawiali o:

 • roli sygnału z góry i podział kompetencji w ramach systemu,
 • tym, jak mierzyć skuteczność systemu zgodności,
 • roli sygnalistów w zapewnieniu etycznego działania organizacji,
 • roli audytu wewnętrznego w procesie zapewnienia zgodności.

Ostatnim punktem był panel dyskusyjny dotyczący zwinnego planowania w audycie. Prelegenci podzielili się swoimi opiniami oraz praktykami w kontekście zadanych pytań:

 • co rozumiemy przez zwinność? Czy faktycznie jest oczekiwana?
 • czy i jakie są oczekiwania organizacji w zakresie zwinnego planowania zadań audytowych?
 • czy rozwiązania prawne sprzyjają zwinnemu planowaniu i realizacji zadań?
 • czy wszystkie zdania można wykonywać zwinnie? Jakie mechanizmy sprzyjają zwinności?
 • czy z nami pozostanie zwinność, czy przeminie jako jeden z modeli zarządzania i realizacji zadań w organizacji?

Poszczególne panele zostały zorganizowane z uwagi na akcentowaną przez praktyków, jak i teoretyków potrzebę doskonalenia obszarów zarządzania, gdzie audyt wewnętrzny odgrywa kluczową rolę. Obszary te niewątpliwie w zdecydowany sposób wpływają na zwiększenie efektywności działania zarówno w podmiotach zainteresowania publicznego, w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej.

Z ramienia Instytutu IIA Polska organizatorami poszczególnych paneli w ramach Forum byli: Pani Marzena Staniszewska – Wice Prezes IIA Polska, Pani Katarzyna Lenczyk – Woroniecka – członek Zarządu IIA Polska, Pani Olga Petelczyc – Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Arete Audit, Pani Elżbieta Paliga – Koordynator Koła AW Jednostek Sektora Administracji Publicznej IIA Polska.

W swoich wystąpieniach wszyscy prelegenci trafnie przedstawili istotę audytu wewnętrznego, uzmysławiając słuchaczom jego bezcenną rolę w organizacji zarówno
w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Wszystkie panele dyskusyjne z pewnością stanowiły doskonałą platformę wymiany doświadczeń i prezentacji najlepszych praktyk skutecznego audytu wewnętrznego oraz zaakcentowano ważność poruszanych kwestii w każdej organizacji.

Aktualność prezentowanych tematów i dyskusje im towarzyszące potwierdziły zasadność zorganizowania powyższych paneli, a przedstawione zagadnienia dla uczestników były niezwykle istotne i z pewnością wiedza tam zdobyta wpłynie na efektywność ich pracy, a w konsekwencji doskonalenie organizacji.

Marzena Staniszewska , Katarzyna Lenczyk – Woroniecka, Olga Petelczyc, Elżbieta Paliga

Nazwa użytkownika