IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Informacja w sprawie Walnego Zebrania Członków IIA Polska, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Informacja w sprawie Walnego Zebrania Członków IIA Polska, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Informacja w sprawie Walnego Zebrania Członków IIA Polska, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r.

31.08.2020

W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków IIA Polska.

Porządek WZC stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W trakcie Zebrania kończący swoją kadencję Zarząd, reprezentowany przez Prezesa - Sebastiana Burgemejster oraz Skarbnika - Łukasza Borowskiego, przedstawił Sprawozdanie Zarządu IIA Polska z działalności za okres od 06.06.2019 r. do 27.08.2020 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Następnie Przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej - Pani Katarzyna Lenczyk-Woroniecka przedstawiła Sprawozdanie z prac Komisji za okres od 06.06.2019 r. do 27.08.2020 r.

Prezentacja stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe zostały przyjęte przez WZC w drodze podjętej Uchwały.

Przedstawiono również sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdania zostały przyjęte przez WZC w drodze podjętych Uchwał.

Następnie, Komisja Nominacyjna przedstawiła obiektywne oceny kandydatów do pełnienia funkcji w organach Instytutu i przeprowadzono głosowania.

W wyniku głosowań i podjętych uchwał, skład organów IIA Polska na kadencję 2020-2023 został ustalony jak niżej:

Prezesem Instytutu Audytorów Wewnętrznych została Pani Iwona Bogucka.

W skład  Zarządu IIA Polska weszły ponadto następujące osoby:

1. Sebastian Burgemejster, dotychczasowy Prezes IIA Polska, który zadeklarował kontynuację pracy w Zarządzie II Polska jako Członek Zarządu, zgodnie z  przyjętymi zasadami

oraz niżej wymienione osoby, wybrane przez WZC:

2. Łukasz Borowski

3. Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

4. Maciej Piołunowicz

5. Marzena Staniszewska

6. Rafał Urbaniak

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby:

1. Joanna Balicka

2. Jerzy Grzebalski

3. Monika Rożek

4. Andrzej Wróbel

Do Sądu Koleżeńskiego zostały wybrane następujące osoby:

1. Marcin Dzięgielewski

2. Michał Fruba

3. Anna Janiszewska

4. Elżbieta Paliga

5. Joanna Przybylska

6. Renata Walterbach-Wywrocka
 

Miło nam również poinformować, że podczas Walnego Zebrania Członków IIA Polska został nadany tytuł  Honorowego Członka IIA Polska, który większością głosów został przyznany Pani Bożenie Stomie - wieloletniemu członkowi IIA Polska, osobie zaangażowanej w działalność Instytutu.

Podczas zebrania wpłynął również wniosek Pana Andrzeja Bojanka, dotyczący zobowiązania Zarządu do rozpoczęcia prac nad dopuszczeniem alternatywnych sposobów  głosowania (m.in. zdalnego) –
a tym samym opracowania zmian do Statutu i regulaminu WZC.

WZC podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd do rozpoczęcia prac w powyższym zakresie.

Dziękujemy Pani Renacie Pradeli, Przewodniczącej Prezydium za sprawne przeprowadzenie WZC oraz wszystkim, którzy wzięli udział w WZC. 

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi za pracę na rzecz IIA Polska i gratulujemy nowemu Zarządowi oraz Członkom nowo wybranych Organów Instytutu!

Życzymy owocnej pracy!

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków IIA Polska

Pobierz Zobacz

Prezentacja Zarządu IIA Polska WZC 27.08.2020

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika