Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Inne Wydarzenia | „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

16.10.2015

Szanowni Państwo,

15 października 2015 r. Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Sebastian Burgemejster, wziął udział w spotkaniu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, firmę doradczą PwC oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych XVIII Forum Rad Nadzorczych. Tematem przewodnim spotkania były zmiany w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż 13 października Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska brał czynny udział w procesie konsultacyjnym w obszarze systemów i funkcji wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli audytu wewnętrznego.

Nowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i pierwszy obowiązek sprawozdawczy będzie obowiązywał już od tej daty.  Nowe dobre praktyki będą funkcjonowały na zasadach dobrowolności oraz elastyczności stosowania w zależności od wielkości i specyfiki danego podmiotu.

Każdy rozdział dokumentu rozpoczyna się od wskazania celu danej regulacji. Jest to główne zamierzenie, jakie powinna osiągnąć  spółka giełdowa poprzez  stosowanie  dalszych szczegółowych wymogów. Kolejnym elementem są tzw. rekomendacje, które podlegają wyłącznie obowiązkowi zamieszczenia informacji na temat ich stosowania w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Ostatnim elementem dobrych praktyk są zasady  szczegółowe, co, do których należy stosować formułę:  stosuj  lub wyjaśnij (comply or explain). Trwałe  niestosowanie  danej  zasady  lub  incydentalne  jej niezastosowanie rodzi po stronie spółki obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie, w sposób określony w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy. Jednocześnie wyjaśnienia danego podmiotu, w których wskazuje on przyczyny i okoliczności niestosowania zasady powinny być  wyczerpujące i stanowić wiarygodne źródło  informacji  o  powodach niestosowania danej zasady, jak również pozwolić na ocenę stosunku spółki do kwestii przestrzegania zasad Dobrych Praktyk.

W rozdziale III wskazano na potrzebę wyodrębnienia funkcji niezależnego audytu wewnętrznego w rozumieniu w powszechnie  uznanych,  międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Funkcja ta ma możliwość bezpośredniego raportowania do Rady oraz Komitetu Audytu. Jednocześnie jej działania będą pozwalały na dokonanie wiarygodnego zapewnienia systemów kontroli  wewnętrznej, zarządzania  ryzykiem oraz compliance dokonywanego przez Radę lub Komitet Audytu.

Jednocześnie w trakcie przygotowywania jest Podręcznik stosowania Dobrych Praktyk, który przybliży sposób ich wdrażania oraz realizacji przez poszczególne podmioty rynku kapitałowego. Wskazano również na przygotowywaną platformę IT, która ułatwi oraz ujednolici sposób raportowania.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska pozytywnie ocenia wprowadzenie coraz dojrzalszych zasad ładu korporacyjnego dla rynku kapitałowego w Polsce. Jednocześnie podkreśla, iż takie działania powinny zwiększyć zaufanie inwestorów dla emitentów wdrażających poszczególne wskakiwania Dobrych Praktyk, jak również do całego polskiego rynku kapitałowego. Chcielibyśmy podkreślić, iż Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska będzie nadal wspierał wszystkie inicjatywy zmierzające do doskonalenia oraz budowy coraz dojrzalszym modeli ładu korporacyjnego.  

Tekst dobrych praktyk dostępny jest pod linkiem

Nazwa użytkownika