IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Konsultacje dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu

Konsultacje dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu

Konsultacje dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu

14.11.2019

Mając na uwadze konieczność realizacji przez KNF zadań w zakresie nadzoru publicznego nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.), w tym w szczególności monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu, UKNF udostępnił do konsultacji projekt dokumentu pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” Link

IIA Polska w ramach konsultacji społecznych zbiera uwagi środowiska audytorów, dotyczące projekt dokumentu pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”. Wszystkie spostrzeżenia, uwagi i komentarze dotyczące dokumentu, którymi chcieliby Państwo się podzielić prosimy przekazywać w załączonej tabeli Link na adres: office@iia.org.pl do 25 listopada 2019 r. 

Zapraszamy !

Nazwa użytkownika