IIA | Aktualnosci | Relacja z Walnego Zebrania Członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Relacja z Walnego Zebrania Członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Relacja z Walnego Zebrania Członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

06.07.2022

W dniu 30 czerwca 2022r., w warszawskim hotelu Marriott, odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków (WZC) Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Zebranie rozpoczęła Iwona Bogucka  – Prezes IIA Polska, która powitała przybyłych członków i otworzyła obrady. Po wyborze Przewodniczącego i Prezydium i ogłoszeniu ważności WZC przystąpiono do uchwalenia Porządku obrad.

W kolejnej części zebrania zostały zaprezentowane sprawozdania z działalności Zarządu IIA Polska za ostatni rok wraz z planem działań Zarządu oraz sprawozdania statutowych organów IIA Polska. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawili:

  • Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska, która podkreśliła, między innymi, dynamiczny wzrost instytutu, obchody 20-lecia istnienia Instytutu w Polsce, nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, patronaty nad wydarzeniami branżowymi oraz rozwijanie dotychczasowej i nawiązywanie nowej współpracy z uczelniami poprzez obejmowanie patronatem studiów podyplomowych.
  • Maciej Piołunowicz, wiceprezes IIA Polska, przedstawił sprawozdanie finansowe, działalność promocyjną, sposoby komunikacji z członkami przy użyciu wielu różnych środków przekazu oraz omówił kontynuację i dalszy rozwój współpracy zagranicznej, w tym zacieśnienie współpracy z IIA Global oraz innymi Instytutami europejskimi.

WZC IIA Polska przyjęło sprawozdanie Zarządu IIA Polska. 

W toku omawiania kolejnych punktów przyjętego Porządku obrad, zostały przedstawione i po dyskusji przyjęte przez WZC: 

•             Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej;

•             Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki;

•             Sprawozdanie z działalności Komisji Certyfikacyjnej;

•             Sprawozdanie z działalności Komisji Nominacyjnej za kadencję 2019-2022.

 

Wybrany został również w 3/5 skład Komisji Nominacyjnej na lata 2022-2025:

•             Magda Wasiołek

•             Olga Petelczyc

•             Andrzej Brągiel

 

Ponadto WZC przyjęło uchwałę o wsparciu IIA Ukraina.  

Po wyczerpaniu porządku obrad WZC zostało zakończone.

Protokół wraz z podjętymi uchwałami pozostaje do wglądu dla członków w biurze IIA Polska.

Dziękujemy członkom organów, koordynatorom oraz Wolontariuszom działającym na rzecz IIA Polska za ostatni rok wytężonej pracy i zachęcamy wszystkich do dalszego zaangażowania w rozwój naszego Instytutu w Polsce.

Nazwa użytkownika