IIA | Aktualnosci | Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego na Uniwersytecie w Białymstoku

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego na Uniwersytecie w Białymstoku

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego na Uniwersytecie w Białymstoku

14.09.2021

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego od 2004 r. przygotowują Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz uzupełniają wiedzę osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką w obszarze finansów i kontroli.

Słuchacze w trakcie zajęć – prowadzonych w głównej mierze przez doświadczonych audytorów wewnętrznych – nabywają niezbędną wiedzę i doskonalą umiejętności audytorskie, finansowe i kontrolne m.in. w zakresie niezależności operacyjnej i organizacyjnej, biegłości i należytej staranności zawodowej, organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Słuchacze są zapoznawani z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy na stanowisku audytorskim, finansowym i kontrolnym, z jednej strony spełniającymi wymagania płynące z aktualnych regulacji prawnych i z drugiej – czerpiącymi z wiodących praktyk sektora publicznego i biznesu.

Zakres tematyczny Studiów Podyplomowych jest zgodny z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego ds. finansów, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku sprawuje Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na Studiach Podyplomowych odbywają się zdalnie w  

 W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę m.in. w zakresie:

 • wymagań dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych;
 • metodyki audytu, w tym m.in. w oparciu o metody zwinne, Objective and Key Result, design thinking, narzędzia krytycznego myślenia oraz narzędzia analityczne, w tym ACL;
 • zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego;
 • wyzwań związanych z audytem, finansami i kontrolą w sektorze publicznym w kontekście zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania nadużyciom i cyberbezpieczeństwa;
 • prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

 • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji audytora wewnętrznego w sektorze publicznym,
 • głównych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

Informacje ogólne:

 • studia podyplomowe trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowych zjazdów, odbywających się w soboty i niedziele co dwa tygodnie
 • zajęcia odbywają się zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy MS Teams
 • warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia przedmiotów przewidzianych programem studiów
 • potwierdzeniem ukończenia jest świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez uczelnię publiczną

Rekrutacja:

Rekrutacja na edycję 2021/2022 jest otwarta dla Kandydatów do 20 września 2021 r. Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku (www: https://irk-sp.uwb.edu.pl).

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy możliwość przedłużenia terminu zamknięcia rekrutacji do końca października br.

Szczegółowe informacje na temat programu Studiów Podyplomowych oraz procesu rekrutacji są dostępne:

Serdecznie zapraszamy!

 

Nazwa użytkownika