IIA | Certyfikacja | Certyfikat Crma | CRMA - Wymagania dla kandydatów

CRMA - Wymagania dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów

 

Warunkiem zdobycia certyfikatu CRMA jest:

  1. Zdanie części I egzaminu CIA (może to nastąpić przed aplikacją do CRMA, w jej trakcie lub po zdaniu egzaminu CRMA),

  2. odpowiednie wykształcenie, tj. ukończone studia wyższe lub licencjat oraz trzy (3) lata doświadczenia zawodowego,

  3. postawa moralna oraz złożenie Zaświadczenia o Postawie Moralnej (Character Reference Form) podpisane przez osobę posiadającą certyfikat CIA, CCSA, CFSA, CRMA lub przez bezpośredniego przełożonego kandydata,

  4. udowodnienie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, tj. posiadanie co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w audycie lub środowisku biznesowym, związanego z kontrolą dot. m.in. zarządzania ryzykiem, zapewnieniem jakości lub samooceną kontroli (CSA). Wymagane jest również przesłanie wypełnionego formularza Potwierdzającego Doświadczenie Zawodowe (Experience Verification Form).

Kandydaci do certyfikatu CRMA mogą rozpocząć certyfikację oraz podejść do egzaminu przed spełnieniem powyższych warunków, jednak po zdaniu egzaminu nie otrzymają certyfikatu, jeżeli wszystkie przedstawione warunki nie zostaną spełnione.

 

Okres ważności aplikacji

Od listopada 2010 roku, okres ważności aplikacji do programów certyfikacji IIA wynosi 4 lata od momentu zatwierdzenia aplikacji. Jeżeli w tym okresie kandydat nie ukończy programu certyfikacyjnego, tj. nie spełni wszystkich warunków do otrzymania certyfikatu, wszelkie płatności
i zdane egzaminy przepadają.

Nazwa użytkownika