IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Koło Branżowe Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych

Koło Branżowe Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych

Koło Branżowe Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych

W dniu 3 lutego 2017 r, odbyły się wybory Koordynatora Koła. Wybrano Romana Walusiak, którego w dniu 22 lutego 2017 r, uchwałą Zarządu IIA Polska powołano, na lata 2017-2019 do kierowania pracami Koła.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W marcu 2017 r, przesłano z IIA Polska, z inicjatywy Koordynatora Koła pismo do Przewodniczącej Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej – Nauka i Szkolnictwo Wyższe, informujące o powołaniu Koła i z propozycją współpracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 12 września 2017 r, odbyło się w Krakowie spotkanie szkoleniowe audytorów wewnętrznych szkół wyższych. Tematyka spotkania szkoleniowego obejmowała problematykę szkół wyższych, którą przedstawili wykładowcy praktycy z wieloletnim doświadczeniem, tj.: „Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r., najczęściej popełniane błędy i uchybienia”, „Wykorzystanie wybranych narzędzi Lean Management do deregulacji i odbiurokratyzowania szkoły wyższej”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 11 do 13 grudnia 2017 r, odbyło się w Szczyrku spotkanie szkoleniowe audytorów wewnętrznych szkół wyższych. Tematyka spotkania szkoleniowego obejmowała aktualną problematykę szkół wyższych, którą przedstawili wykładowcy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, tj.: „Ustawa 2.0 - Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższych”, "Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem klauzul społecznych, zamówień z wolnej ręki i w obszarze nauki oraz zamówień uwzględniających wytyczne horyzontalne", „Ochrona sygnalistów w Polsce, a na świecie. Porównanie rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego z rozwiązaniami prawnymi w innych krajach. Prezentacja narzędzia do wewnętrznego sygnalizowania”, „Własność intelektualna w procesie transferu technologii i komercjalizacji wyników z Uczelni do Biznesu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 kwietnia 2018 r, odbyło się w Krakowie szkolenie dla audytorów wewnętrznych szkół wyższych. Tematyka szkolenia obejmowała potrzeby szkoleniowe audytorów wewnętrznych szkół wyższych, tj.: „Postawy etyki zawodowej w dobie postępującej globalizacji”, „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 10 do 12 grudnia 2018 r, odbyło się w Szczyrku szkolenie dla audytorów wewnętrznych szkół wyższych. Tematyka spotkania szkoleniowego obejmowała aktualną problematykę, z jaką spotykają się audytorzy wewnętrzni szkół wyższych oraz aktualne potrzeby szkoleniowe audytorów wewnętrznych, tj.: „Ustrój, kontrola zarządcza i finanse uczelni publicznej w ramach regulacji Ustawy 2.0”, „Komercjalizacja wyników badań w szkołach wyższych - dobre praktyki”, „Świadomość etycznych aspektów zawodu i społecznej odpowiedzialności audytora”, „Komunikacja interpersonalna w pracy audytora”, „Audyt komunikacji i środowiska wewnętrznego w sektorze publicznym", „Ocena obszaru etyki w organizacji - przykłady dokumentacji audytowej”, „Czynności sprawdzające realizacja rekomendacji - przykłady dokumentacji audytowej".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11 grudnia 2018 r, w Szczyrku odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Kontroli i Audytu w MNiSW dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w uczelniach wyższych, w tym w związku z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w związku z audytem rekomendowanym przez Komitet Audytu przy MNiSW, który będzie przeprowadzany w uczelniach w IV kwartale 2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach od 1 do 4 grudnia 2019 r, odbyło się w Szczyrku szkolenie dla audytorów wewnętrznych szkół wyższych. Agenda spotkania szkoleniowego obejmowała tematy: „Potencjalne obszary ryzyka w finansowaniu działalności dydaktycznej i badawczej w kontekście ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych aktów prawnych”, „Emocjonalny trójkąt zmian - sposoby radzenia sobie z emocjami, stanem umysłu w sytuacjach konfliktowych”, „Audyt wewnętrzny, a ład akademicki – diagnoza uwarunkowań i zależności”, „W poszukiwaniu etosu pracy audytora”, „Cyberbezpieczeństwo w szkołach wyższych”, „Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych – kontrole i orzecznictwo”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W lutym 2020 roku odbyły się wybory Koordynatora Koła Branżowego Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych IIA Polska. Kandydat – Roman WALUSIAK, został wybrany jednomyślnie na koordynatorem Koła na lata 2020 – 2023.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 29 października 2020 r, odbyło się szkolenie on-line (udział członków KB AWSW IIA Polska i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych), na temat kluczowych ryzyk w funkcjonowaniu uczelni, w tym: 1. Pozyskiwanie subwencji: a) procesy związane z pozyskiwaniem oraz prezentacją w systemie POLON danych będących przedmiotem algorytmu, b) możliwość́ optymalizacji poszczególnych składników algorytmu lub ewentualne ryzyka, c) zagospodarowanie subwencji niewykorzystanej na koniec roku. 2. Ewaluacja działalności naukowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28 kwietnia 2021 r, odbyło się webinarium (udział członków KB AWSW i Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska), na temat “Pomiar efektywności funkcji audytu wewnętrznego na przykładzie uczelni publicznych”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 7 września 2021 r, odbyło się szkolenie on-line (udział członków KB AWSW i SAWS), na temat: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, w tym: a) czy kanały sygnalizowania mogą być przydatne na uczelni, b) zgłoszenia anonimowe – czy ustawa o sygnalistach powinna je dopuszczać, c) jak budować zaufanie pracowników do systemu, co może przeszkadzać i co może pomagać.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 25 listopada 2021 r, odbyło się spotkanie online audytorów szkół wyższych (udział członków KB AWSW i członków SAWS), na temat przekazanego, audytorom szkół wyższych wzoru informacji dla Komitetu Audytu przy MEiN. Odbyła się dyskusja i wypracowanie propozycji zmian. W efekcie w dniu 13.12.2021 r, nastąpiło wspólne pisemne wystąpienie do Kierownika Komórki Audytu Departamentu Kontroli i Audytu MEiN, z propozycją rozważenia podjęcia prac międzyresortowych pomiędzy MEiN a MF prowadzących do ujednolicenia metod sprawozdawania przeprowadzania oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego (wg. standardów vs wg. systemu Quality@w opracowanego w MF).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 30 listopada 2022 r, odbyło się webinarium współorganizowane przez KB AWSW IIA Polska i SAWS, na temat: "Rozpoznawanie znamion działań korupcyjnych w szkołach wyższych”. Szkolenie obejmowało też temat etyki pracy audytora wewnętrznego uczelni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa użytkownika