IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska

Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska

Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska

Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska zostało powołane uchwałą Zarządu IIA Polska z dnia 24.07.2013r. Inicjatorem powstania i Koordynatorem Koła jest mgr Andrzej Bojanek, DM, MBA,CGAP audytor wewnętrzny z bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym (administracji rządowej i samorządowej). W dotychczasowej działalności, Koło organizowało lub współorganizowało szereg spotkań szkoleniowych, warsztatów i konferencji w tym ogólnopolskich (23-25.10.2017) dotyczących różnorodych zaganień audytowych zgodnie z potrzebami środowiska zawodowego we współpracy z innymi Koordynatorami Kół IIA Polska. Członkowie Koła uczestniczą w działaniach służących realizacji celów statutowych IIA Polska na szczeblu regionalnym. Spotkania Koła odbywają się w Lublinie we współpracy z MIKROBIT Sp. zo.o. w siedzibie przy ul. Zana 38A , V piętro w sali konferencyjnej w formie stacjonarnej oraz w formie webinarów. Spotkania Koła mają w większości charakter otwarty, w których uczestniczą członkowie IIA Polska oraz sympatycy IIA Polska. LKR IIA Polska skupia obecnie około 35 członków i ich liczba ciągle wzrasta. Zastępcą Koordynatora Koła jest Magdalena Pociecha, CGAP.

Andrzej BOJANEK, DM, MBA, CGAP – Koordynator Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska

   Menedżer i doświadczony audytor wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych od 2006 roku (administracja rządowa i samorządowa – w tym audytor projektów współfinansowanych z funduszy UE – PROW, RPO) posiadający uprawnienia międzynarodowe CGAP, egzamin państwowy MF na audytora wewnętrznego (certyfikat w 2005r.), certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat w 2004r), magister,    absolwent studiów Diploma in Management, Master of Business Administration - MBA University of Central Lancashire, podyplomowych studiów: z rachunkowości, rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie, kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej, absolwent Studium Audytu Wewnętrznego Krajowej Szkoły Adminisgtracji Publicznej w Warszawie od 2007r. , doświadczony menedżer, były Prezes fundacji w ramach organizacji z sektora pozarządowego. Radny Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie wielu kadencji w latach 1999-2020 pełniący w niej kolejno funkcje: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza Zarządu, obecnie Członka Zarządu. Były Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, biegły sądowy w zakresie  audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i rachunkowości podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie usług.  Accreditation In Internal Quality Assessment/Validation od 2009r., Kierował pracami Komisji Rewizyjnej IIA Polska jako Przewodniczący w okresie kadencji 2009-2011; 2011-2013, 2015-2017, 2019 do 27.08.2020, Brał udział w posiedzeniach Zarządu IIA Polska w okresie w/w kadencji będąc w składzie Komisji Rewizyjnej IIA Polska, realizował zadania kontrolne i dokonywał przeglądu ksiąg rachunkowych IIA Polska w ramach czynności KR IIA Polska, koordynator i inicjator powstania Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska od 2013r do chwili obecnej, współpraca z ISACA Warsaw Chapter poprzez udostepnianie teletransmisji ISACA Warsaw Chapter na spotkaniach Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska w latach 2018-2020. Jest prelegentem, dokumentalistą i autorem szeregu publikacji oraz relacji z konferencji Kół Regionalnych i Branżowych IIA Polska w kwartalniku IIA Polska „AUDYT i ZARZĄDZANIE”. Liczne dyplomy ukończenia specjalistycznych szkoleń: rachunkowość, audyt zamówień publicznych, audyt efektywnościowy, kontrola, audyt i ewaluacja projektów realizowanych z funduszy UE i inne. Członek Honorowy IIA Polska  od 21.06.2017 roku.

Kontakt: a.bojanek@iia.org.pl 

andrzej_bojanek_dm_mba_cgap_koordynator_lubelskiego_kr_iia_polska.jpg

 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie