IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Organy Instytutu | Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński

Zgodnie z postanowieniami Statutu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, postanowień statutu lub zasad etyki, zgłoszonych przez organy lub członków Instytutu;
b) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a organami Instytutu.

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji na Walnym Zebraniu Członków.

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 6 członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych organach Instytutu. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym. Obradom Sądu Koleżeńskiego przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Sąd Koleżeński może nałożyć kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy;
d) wykluczenia z Instytutu.

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

Regulam Sądu Koleżeńskiego IIA Polska

Pobierz Zobacz

Celem Sądu Koleżeńskiego jest:

 1. promowanie Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
 2. czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, rzetelności, lojalności zawodowej oraz uczciwej konkurencji;
 3. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska;

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy m.in.:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu IIA Polska postanowień Statutu, uchwał i regulaminów organów Instytutu;
 2. rozpatrywanie wnoszonych przez Członków Instytutu IIA Polska skarg dotyczących:
  - działalności organów Instytutu;
  - innych Członków Instytutu;
 3. rozpatrywanie wniosków Zarządu o wykluczenie Członka ze Instytutu IIA Polska;
 4. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu zasad wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, w szczególności:
  - Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
  - dobrego imienia Instytutu ;
 5. czynne wsparcie Władz i organów Instytutu w realizacji zadań statutowych i strategii Stowarzyszenia IIA Polska.

Nazwa użytkownika