IIA | O-nas | Organy Instytutu | Komisja Etyki

Komisja Etyki

Komisja Etyki

Komisja Etyki jest organem niezwisłym niezależnym od pozostałych organów Instytutu. Do zakresu działania Komisji Etyki należy:

 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, postanowień statutu lub zasad etyki, zgłoszonych przez organy lub członków Instytutu lub osoby spoza Instytutu;
 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a organami Instytutu.
 3. wspieranie organów i jednostek organizacyjnych Instytutu w upowszechnianiu wartości etycznych wśród członków Instytutu.

Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić funkcji w innych organach Instytutu. Przed powołaniem do składu orzekającego członkowie Komisji Etyki składają oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Postępowanie przed Komisją Etyki toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Regulamin Komisji Etyki IIA Polska - 06.06.2024 r.

Pobierz Zobacz

 

Od 6 czerwca 2024 roku obowiązuje nowy Regulamin Komisji Etyki IIA Polska.

 

Celem Komisji Etyki jest:

 1. promowanie Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Pktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
 2. czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, rzetelności, lojalności zawodowej oraz uczciwej konkurencji;
 3. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska;

Do zadań Komisji Etyki należy m.in.:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu IIA Polska postanowień Statutu, uchwał i regulaminów organów Instytutu;
 2. rozpatrywanie wnoszonych przez Członków Instytutu IIA Polska skarg dotyczących:
  - działalności organów Instytutu;
  - innych Członków Instytutu;
 3. rozpatrywanie wniosków Zarządu o wykluczenie Członka ze Instytutu IIA Polska;
 4. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu zasad wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, w szczególności:
  - Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
  - dobrego imienia Instytutu ;
 5. czynne wsparcie Władz i organów Instytutu w realizacji zadań statutowych i strategii Stowarzyszenia IIA Polska.

Nazwa użytkownika