IIA | O-nas | Organy Instytutu | Komisja Etyki

Komisja Etyki

Komisja Etyki

Na podstawie § 17 ust. 10 Statutu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 6 lipca 2021 roku uchwalono nowy Regulamin Komisji Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Celem Komisji Etyki jest:

a)    promowanie Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;

b)    czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, rzetelności, lojalności zawodowej oraz uczciwej konkurencji;

c)     rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska;

 

Do zadań Komisji Etyki należy m.in.:

a)    rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu IIA Polska postanowień Statutu, uchwał i regulaminów organów Instytutu;

b)    rozpatrywanie wnoszonych przez Członków Instytutu IIA Polska skarg dotyczących:
- działalności organów Instytutu;
- innych Członków Instytutu;

c)     rozpatrywanie wniosków Zarządu o wykluczenie Członka ze Instytutu IIA Polska;

d)    rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu zasad wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, w szczególności:

e)    Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;

f)     dobrego imienia Instytutu

g)    czynne wsparcie Władz i organów Instytutu w realizacji zadań statutowych i strategii Stowarzyszenia IIA Polska.

 

Komisja Etyki składa się z 5 do 8 Członków. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić funkcji w innych organach Instytutu. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Etyki wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Skład Komisji Etyki w kadencji 2020 – 2023 jest następujący:

Renata Walterbach-Wywrocka  - Przewodnicząca Komisji Etyki

Michał Fruba - Wiceprzewodniczący Komisji Etyki

Monika Ospa - Sekretarz Komisji Etyki

Arkadiusz Trwoga - Członek komisji Etyki 

Małgorzata Lala - Członek komisji Etyki 

Joanna Balicka - Członek komisji Etyki 

Damian Pająk - Członek komisji Etyki 

 

Wniosek wysłany na adres komisja.etyki@iia.org.pl musi zawierać:

a.     datę sporządzenia;

b.     dane wnioskodawcy (wnioskodawców);

c.     oznaczenie przedmiotu wniosku;

d.     wskazanie stron postępowania;

e.     sprawców naruszeń lub stron sporu;

f.      świadków;

g.     uzasadnienie, podstawę i opis zarzutów;

h.     podpis wnioskodawcy (wnioskodawców);

i.      spis załączników do wniosku.

Wnioskom nie zawierającym imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu, lub zawierającym nieprawdziwe dane osobowe i/lub teleadresowe, nie nadaje się dalszego trybu i przekazuje do archiwizacji.

Regulamin Komisji Etyki IIA Polska

Pobierz Zobacz

Celem Komisji Etyki jest:

 1. promowanie Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
 2. czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, rzetelności, lojalności zawodowej oraz uczciwej konkurencji;
 3. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska;

Do zadań Komisji Etyki należy m.in.:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu IIA Polska postanowień Statutu, uchwał i regulaminów organów Instytutu;
 2. rozpatrywanie wnoszonych przez Członków Instytutu IIA Polska skarg dotyczących:
  - działalności organów Instytutu;
  - innych Członków Instytutu;
 3. rozpatrywanie wniosków Zarządu o wykluczenie Członka ze Instytutu IIA Polska;
 4. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez Członków Instytutu zasad wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, w szczególności:
  - Kodeksu Etyki i Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
  - dobrego imienia Instytutu ;
 5. czynne wsparcie Władz i organów Instytutu w realizacji zadań statutowych i strategii Stowarzyszenia IIA Polska.

Nazwa użytkownika