IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Informacja z Komisji Nominacyjnej

Informacja z Komisji Nominacyjnej

Informacja z Komisji Nominacyjnej

08.05.2019

Szanowni Państwo – Członkowie IIA Polska,

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej IIA Polska informujemy, że rozpoczęła prace Komisja Nominacyjna, która ma za zadanie wspierać ww. proces wyboru.

Zasady wyboru członków organów statutowych IIA zostały opisane w naszym Statucie oraz Regulaminie Wyboru Organów IAW IIA Polska (pełny tekst na stronie internetowej IIA Polska www.iia.org.pl ).

Komisja Nominacyjna, zgodnie ze Statutem ma za zadanie "przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków obiektywnych ocen wszystkich zgłoszonych kandydatów pod względem ich przydatności do pełnienia funkcji w Instytucie".

Wynikiem prac Komisji Nominacyjnej będzie lista kandydatów na wolne miejsce
w Komisji Rewizyjnej IIA Polska. Prezentacja kandydatów przez Komisję Nominacyjną nastąpi na Walnym Zebraniu Członków.

Ustala się następujący harmonogram prac przygotowawczych do wyboru członka Komisji Rewizyjnej IIA Polska:

  • termin zgłaszania kandydatów – do dnia 13.05.2019 r. - o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do biura IIA Polska, zarówno za pośrednictwem poczty, elektronicznie lub doręczonego osobiście,
  • terminy i miejsce rozmów Komisji Nominacyjnej z kandydatami, w tym prezentacji programów przez kandydatów, zostaną podane w oddzielnej informacji na stronie internetowej IIA Polska - www.iia.org.pl,
  • lista zgłoszonych kandydatów, w tym nominowanych, zostanie podana do wiadomości członkom Instytutu poprzez przesłanie jej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 12 ust. 8 Statutu IIA Polska.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz Zgłoszenia kandydata do Komisji Rewizyjnej IIA Polska. Kandydaci i zgłaszający proszeni są o jego wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: office@iia.org.pl

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Pozdrawiamy,

Komisja Nominacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika