IIA | Certyfikacja | Proces certyfikacji

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji

 

Program certyfikacji IIA obejmuje:

 • CIA (Certified Internal Auditor) - egzaminy dostępne także w polskiej wersji językowej

 • CRMA (Certification in Risk Management Assurance)

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych certyfikacji znajdziecie Państwo w podręczniku Certification Candidate Handbook (aktualizacja sierpień 2023 r.) oraz w odpowiadających im zakładkach poniżej.

Informacje dotyczące potwierdzenia doświadczenia zawodowego i postawy moralnej nie mwymagają już wypełniania formularzy. Wszelkie infromacje z tym związane wprowadza się bezpośrednio do systemu CCMS wraz z danymi kontaktowymi osoby, która ma potwierdzić zarówno doświadczenie zawodowe jak i postawę moralną.

 


Ważne - daty i terminy w procesie certyfikacji

Aplikacja - po złożeniu aplikacji należy w okresie 90 dni przesłać wszystkie wymagane dokumenty i uzupełnić wymagane informacje, aby aplikacja została zatwierdzona.

Opłata aplikacyjna - opłatę aplikacyjną uiszcza się przy składaniu aplikacji i jest ona ważna przez okres ważności aplikacji.

Okres ważności aplikacji - zmieniono okres, przez który ważna jest aplikacja. Po zatwierdzeniu, aplikacja ważna jest 3 lata.

Przedłużenie okresu ważności aplikacji - możliwe jest jednokrotne przedłużenie okresu ważności aplikacji o 12 miesięcy. Możliwość taka wiąże się z dokonaniem opłat. Więcej informacji w Certification Candidate Handbook.

Termin podejścia do egzaminu - od momentu rejestracji na egzamin w systemie CCMS i opłacenia opłaty egzaminacyjnej, kandydat ma 180 dni na podejście do egzaminu.

UWAGA - ZMIANA Przedłużenie możliwości podejścia do egzaminu - istnieje możliwość jednokrotnego przedłużenia możliwości podejścia do egzaminu o 75 dni. Możliwość taka wiąże się z dokonaniem opłat. Więcej  informacji w Certification Candidate Handbook.

UWAGA - ZMIANA Okres karencji przed ponownym podejściem do egzaminu po nieudanej próbie zdania - okres karencji to 30 dni, czyli jeżeli kandydat nie zda egzaminu (lub jego części jak w przypadku CIA), może ponownie do niego podejść po 30. dniach.

Zmiana terminu egzaminu - zmiana lub anulowanie już ustalonego terminu egzaminu jest możliwe najpóźniej do 48 godzin przed wyznaczonym terminem. Według posiadanych przez nas informacji, minimalny czas na zmianę egzaminu może się zmienić. Zmiana jak również anulowanie egzaminu wiąże się z opłatą w wysokości 75 USD.

Więcej bieżących informacji znajduje się w Certification Candidate Handbook.


Wyjątki związane z wymogami dotyczącymi edukacji w programach certyfikacyjnych IIA – ważna zmiana

Globalna Rada Dyrektorów (GBD) zaakceptowała wyjątki dotyczące wymogów edukacyjnych jako obowiązujące do wszystkich programów certyfikacyjnych IIA. Do tej pory wyjątki miały zastosowanie tylko do osób, które zarejestrowały się do programu CIA.

Na chwilę obecną można cały czas korzystać z formularza dostępnego na stronie IIA Global (https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx ). Nowy formularz aplikacyjny dla wszystkich programów certyfikacyjnych zostanie wkrótce opublikowany. W załączeniu link do broszury informacyjnej  .

 


Aplikacja i przesyłanie dokumentów do IIA Global

Dokumenty jakie należy przesłać do IIA Global (skan/PDF):
1. Dokument tożsamości ze zdjęciem
2. Potwierdzenie wykształcenia

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż od października 2014 po złożeniu formularza aplikacyjnego do programu certyfikacyjnego IIA, złożony formularz jest ważny przez 90 dni. W tym czasie należy przesłać do IIA Global wszystkie wymagane dokumenty, aby aplikacja mogła zostać zatwierdzona. Dokumenty te należy przesłać przez swój profil w systemie CCMS.

Kilka wskazówek jak odpowiednio przygotować i wysłać dokumenty:

 • WAŻNE! Każdy dokument MUSI być oddzielnym załącznikiem w formacie PDF;
 • Sposoby opisania poszczególnych załączników (pierwsza litera imienia i nazwisko, numer ID, nazwa dokumentu):

A.Kowalska_ID 1234567_Diploma

A.Kowalska_ID 1234567_Diploma translation

A.Kowalska_ID 1234567_Photo ID

Więcej informacji o wymaganych dokumentach poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem IIA Polska.


Rejestracja na egzaminy IIA w kilku krokach

W celu zapisania się na egzaminy IIA, należy:

 - zarejestrować się w systemie CCMS (Complete a form / Wypełnij formularz) do właściwego programu certyfikacyjnego, tj. złożyć aplikację, dokonać opłaty aplikacyjnej (kartą kredytową), przesłać wymagane dokumenty, a następnie zaczekać na aprobatę aplikacji;

 - jak aplikacja zostanie zaakceptowana, należy wypełnić formularz rejestracyjny (Complete a form / Wypełnij formularz) na odpowiedni egzamin oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej (kartą kredytową);

 - po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej na adres e-mail podany w systemie CCMS przyjdzie wiadomość potwierdzająca możliwość podejścia do egzaminu, zawierająca link do systemu Pearson VUE oraz instrukcję dalszego postępowania.

Przypominamy również, że wypełniając formularz w celu utworzenia profilu w systemie CCMS lub wprowadzając zmiany do danych personalnych, należy pamiętać, że:

 - nie należy wprowadzać polskich znaków (tj. ą, ę, ć, ś, ź itd.); dotyczy to zarówno imienia i nazwiska jak i pozostałych danych dotyczących osoby tworzącej profil;

 - w systemie CCMS kandydat może zmienić większość danych;

 - jedyne, czego w CCMS nie może zmienić kandydat to imię / imiona, nazwisko i status członkostwa.


Dotyczy wszystkich programów certyfikacyjnych – uprawnienie do przystąpienia do programu certyfikacyjnego

Rada IIA Global zaakceptowała zmianę dotyczącą dokumentacji wymaganej od kandydatów aby ze statusu „aplikacja” zmienić status na „zaakceptowane” we wszystkich programach certyfikacyjnych. Nowe wymagania wejdą w życie od 01 stycznia 2014 roku. Wszystkie poniżej opisane dokumenty muszą być przesłane do IIA Global i zaaprobowane przez IIA Global zanim kandydat do certyfikatu będzie mógł się zarejestrować na egzamin.

Potwierdzenie tożsamości – kopia / skan dokumentu tożsamości kandydata. Dokument musi być aktualny. Dokumenty, które straciły ważność nie będą brane pod uwagę. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być zeskanowane i przesłane przez swój profil w systemie CCMS.   Kandydaci powinni podać najwyższy stopień wykształcenia na aplikacji do programu certyfikacyjnego.

 • Potwierdzenie wykształcenia – wymagana jest kopia lub odpis posiadanego dyplomu / dyplomów. Dokumenty te należy przesłać przez swój profil w systemie CCMS.
  • UWAGA – Studenci studiów dziennych będący na ostatnim roku studiów mogą aplikować do programu certyfikacyjnego oraz podejść do egzaminu zanim ukończą studia. Aby aplikacja studenta została zaakceptowana a w konsekwencji aby otrzymać certyfikat, studenci muszą:
   • Wypełnić w systemie CCMS specjalny formularz dla studentów / profesorów;
   • Przesłać z uczelni formularz rejestracyjny dla studenta / profesora;
   • Spełnić warunek dot. wymaganego wykształcenia.
 • Potwierdzenie postawy moralnej kandydata musi być potwierdzone przez: osobę posiadającą aktywny certyfikat IIA lub bezpośredniego przełożonego (obecnego lub poprzedniego) lub przez profesora, jeżeli kandydatem jest student (dotyczy tylko CIA).
 • Potwierdzenie doświadczenia zawodowego musi być potwierdzone przez: osobę posiadającą aktywny certyfikat IIA lub bezpośredniego przełożonego (obecnego lub poprzedniego).

 

Wszystkie w/w dokumenty należy przesłać do IIA Global w momencie składania aplikacji.

Należy również zwrócić uwagę na termin ważności aplikacji.

WSZYSTKIE POWYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PRZESŁANE DO IIA GLOBAL JESZCZE PRZED REJESTRACJĄ NA EGZAMIN I PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU.


Planując przystąpienie do egzaminu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Egzamin powinien być zaplanowany i należy do niego podejść w terminie 180 dni (6 miesięcy) od dnia rejestracji na egzamin w IIA. 

 • Należy uzupełnić formularz rejestracyjny na każdy egzamin (część egzaminu) oddzielnie; 

 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu (lub części egzaminu CIA), należy odczekać 90 dni przed przystąpieniem do niego ponownie. 

 • Liczba podejść do powtarzania egzaminów nie jest limitowana. 

 • Przed opuszczeniem miejsca egzaminu kandydat otrzymuje wydruk „nieoficjalny” wyników z egzaminu. Wynik będzie ostateczny po publikacji przez IIA w programie CCMS. Zwykle trwa to kilka dni. 

Wynik kształtuje się w granicach 250-750 punktów. 600 punktów lub więcej w tej skali upoważnia do zdania egzaminu IIA.

Rejestracja na egzaminy IIA – etapy:

 1. rejestracja w systemie CCMS (Complete a form / Wypełnij formularz) do właściwego programu certyfikacyjnego, tj. złożenie aplikacji,

 2. przesłanie wymaganych dokumentów. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w okresie 90 dni od daty zlożenia formularza aplikacyjnego, wstępna aplikacja wygaśnia a opłata aplikacyjna przepadnie.

 3. dokonanie opłaty aplikacyjnej (kartą kredytową), a następnie oczekiwanie na aprobatę aplikacji, 

 4. po aprobacie aplikacji – wypełnienie formularza rejestracyjnego (Complete a form / Wypełnij formularz) na odpowiedni egzamin oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej (kartą kredytową);

 5. po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej na adres e-mail podany w systemie CCMS przyjdzie wiadomość potwierdzająca możliwość podejścia do egzaminu, zawierająca link do systemu Pearson VUE oraz instrukcję dalszego postępowania.

WAŻNE!

Wypełniając formularz w celu utworzenia profilu w systemie CCMS lub wprowadzając zmiany do danych personalnych, należy pamiętać, że:

 • nie należy wprowadzać polskich znaków (tj. ą, ę, ć, ś, ź itd.); dotyczy to zarówno imienia i nazwiska, jak i pozostałych danych dotyczących osoby tworzącej profil;

 • w systemie CCMS kandydat może zmienić większość danych;

 • kandydat nie może zmienić w CCMS: imienia/imion, nazwiska, statusu członkostwa.

Customer Relations IIA Global - adres e-mail  CustomerRelations@theiia.org


Otrzymanie certyfikatu

Po spełnieniu wszystkich wymagań, tj. przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz zdaniu egzaminu, osoba certyfikowana otrzyma, na adres podany w systemie CCMS jako główny, informację o nadaniu certyfikatu, jego numerze oraz dacie nadania.

Każda certyfikowana osoba ma dostęp do elektronicznej wersji certyfikatu w formacie PDF, dostępnego w każdej chwili. Jeżeli jednak zaistniałaby potrzeba otrzymania drukowanego certyfikatu, można go zamówić, jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Przy zamawianiu certyfikatu można również skorzystać z The IIA Frame Store, aby spersonalizować wygląd certyfikatu.

 

Rejestr certyfikatów

Dodatkowo, po otrzymaniu certyfikatu, można również wpisać się do Rejestru Osób Certyfikowanych IIA. Rejestr jest aktualną, ogólnie dostępną bazą osób posiadających aktywne certyfikaty IIA. Rejestr umożliwia potencjalnym pracodawcom oraz rekruterom zweryfikowanie posiadanych przez daną osobę certyfikatów. Zgłoszenie do rejestru jest dobrowolne. Osoby, których certyfikat/y nie jest aktywny, nie zostaną uwzględnione w rejestrze.

 

Social Badging

Można również pobrać “badge”, które posłużą do umieszczenia na profilach społecznościowych. Więcej informacji na stronie The IIA’s Social Badging webpage.

Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać do IAI Global przez utworzenie „New Case” w swoim profilu w systemie CCSM.

Nazwa użytkownika