IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Proces certyfikacji

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji

 

Program certyfikacji IIA obejmuje:

 • CIA (Certified Internal Auditor) - egzaminy dostępne także w polskiej wersji językowej

 • CGAP (Certified Government Auditing Professional) - egzamin dostępne także w polskiej wersji językowej

 • CFSA (Certified Financial Services Auditor)

 • CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

 • CRMA (Certification in Risk Management Assurance)

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych certyfikacji znajdziecie Państwo w podręczniku Certification Candidate Handbook (CCH_2019) oraz w odpowiadających im zakładkach poniżej.

Dodatkowo zamieszczamy formularze dotyczące potwierdzenia doświadczenia zawodowego i postawy moralnej. Dokumenty te należy wypełnić w języku angielskim.

Experience Verification Form (EVF) – Formularz potwierdzający doświadczenie

Experience Verification Form_PL - tłumaczenie formularza na język polski

Character Reference Form (ChRF) – Formularz potwierdzający postawę moralną kandydata

Character Reference Form_PL - tłumaczenie formularza na język polski

Wszystkie ww. dokumenty należy przesłać do IIA Global w momencie składania aplikacji.


Ważne - daty i terminy w procesie certyfikacji

Aplikacja - po złożeniu aplikacji należy w okresie 90 dni przesłać wszystkie wymagane dokumenty, aby aplikacja została zatwierdzona.

Okres ważności aplikacji - zmieniono okres, przez który ważna jest aplikacja. Obecnie, po zatwierdzeniu, aplikacja ważna jest 3 lata, a nie 4 jak to było dotychczas.

Przedłużenie okresu ważności aplikacji - możliwe jest jednokrotne przedłużenie okresu ważności aplikacji o 12 miesięcy. Możliwość taka wiąże się z dokonaniem opłat. Więcje informacji w Certification Candidate Handbook.

Termin podejścia do egzaminu - od momentu rejestracji na egzamin w systemie CCMS i opłacenia opłaty egzaminacyjnej, kandydat ma 180 dni na podejście do egzaminu.

Przedłużenie możliwości podejścia do egzaminu - istnieje możliwość jednokrotnego przedłużenia możliwości podejścia do egzaminu o 60 dni. Możliwość taka wiąże się z dokonaniem opłat. Więcje informacji w Certification Candidate Handbook.

Okres karencji przed ponownym podejściem do egzaminu po niudanej próbie zdania - okres karencji został zmieniony z 90 na 60 dni, czyli jeżeli kandydat nie zda egzaminu (lub jego części jak w przypadku CIA), może ponownie do niego podejść po 60-ciu dniach.

Więcej bieżących informacji znajduje się w Certification Candidate Handbook.


Wyjątki związane z wymogami dotyczącymi edukacji w programach certyfikacyjnych IIA – ważna zmiana

Globalna Rada Dyrektorów (GBD) zaakceptowała wyjątki dotyczące wymogów edukacyjnych jako obowiązujące do wszystkich programów certyfikacyjnych IIA. Do tej pory wyjątki miały zastosowanie tylko do osób, które zarejestrowały się do programu CIA.

Na chwilę obecną można cały czas korzystać z formularza dostępnego na stronie IIA Global (https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx ). Nowy formularz aplikacyjny dla wszystkich programów certyfikacyjnych zostanie wkrótce opublikowany. W załączeniu link do broszury informacyjnej  .

 


Aplikacja i przesyłanie dokumentów do IIA Global

Dokumenty jakie należy przesłać do IIA Global (skan/PDF):
1. Dokument tożsamości ze zdjęciem
2. Potwierdzenie wykształcenia
3. Character Reference Form
4. Experience Verification Form

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż od października 2014 po złożeniu formularza aplikacyjnego do programu certyfikacyjnego IIA, złożony formularz jest ważny przez 90 dni. W tym czasie należy przesłać do IIA Global wszystkie wymagane dokumenty, aby aplikacja mogła zostać zatwierdzona. Dokumenty te należy przesłać przy pomocy Document Upload Portal.

Kilka wskazówek jak odpowiednio przygotować i wysłać dokumenty:

 • Należy załogować się na stronę IIA Global (https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx ) używając „Sign In”;
 • W zakładce Certifications & Qualifications należy kliknąć w odnośnik „Access Certification Document Upload Portal” i jeszcze raz w ten sam odnośnik na dole strony, która się otworzy;
 • Na ekranie pojawią się informacje dot. kandydata do certyfikatu;
 • Załączniki należy przesłać w taki sam sposób jak przy załączaniu do e-mail;
 • WAŻNE! Każdy dokument MUSI być oddzielnym załącznikiem w formacie PDF;
 • Sposoby opisania poszczególnych załączników (pierwsza litera imienia i nazwisko, numer ID, nazwa dokumentu):

A.Kowalska_ID 1234567_ExpVerForm

A.Kowalska_ID 1234567_ChRefForm

A.Kowalska_ID 1234567_Diploma

A.Kowalska_ID 1234567_Diploma translation

A.Kowalska_ID 1234567_Photo ID

Więcej informacji o wymaganych dokumentach poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem IIA Polska.


Rejestracja na egzaminy IIA w kilku krokach

W celu zapisania się na egzaminy IIA, należy:

 - zarejestrować się w systemie CCMS (Complete a form / Wypełnij formularz) do właściwego programu certyfikacyjnego, tj. złożyć aplikację, dokonać opłaty aplikacyjnej (kartą kredytową), przesłać wymagane dokumenty, a następnie zaczekać na aprobatę aplikacji;

 - jak aplikacja zostanie zaaprobowana, należy wypełnić formularz rejestracyjny (Complete a form / Wypełnij formularz) na odpowiedni egzamin oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej (kartą kredytową);

 - po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej na adres e-mail podany w systemie CCMS przyjdzie wiadomość potwierdzająca możliwość podejścia do egzaminu, zawierająca link do systemu Pearson VUE oraz instrukcję dalszego postępowania.

Przypominamy również, że wypełniając formularz w celu utworzenia profilu w systemie CCMS lub wprowadzając zmiany do danych personalnych, należy pamiętać, że:

 - nie należy wprowadzać polskich znaków (tj. ą, ę, ć, ś, ź itd.); dotyczy to zarówno imienia i nazwiska jak i pozostałych danych dotyczących osoby tworzącej profil;

 - w systemie CCMS kandydat może zmienić większość danych;

 - jedyne, czego w CCMS nie może zmienić kandydat to imię / imiona, nazwisko i status członkostwa.


Dotyczy wszystkich programów certyfikacyjnych – uprawnienie do przystąpienia do programu certyfikacyjnego

Rada IIA Global zaakceptowała zmianę dotyczącą dokumentacji wymaganej od kandydatów aby ze statusu „aplikacja” zmienić status na „zaakceptowane” we wszystkich programach certyfikacyjnych. Nowe wymagania wejdą w życie od 01 stycznia 2014 roku. Wszystkie poniżej opisane dokumenty muszą być przesłane do IIA Global i zaaprobowane przez IIA Global zanim kandydat do certyfikatu będzie mógł się zarejestrować na egzamin.

Potwierdzenie tożsamości – kopia / skan dokumentu tożsamości kandydata. Dokument musi być aktualny. Dokumenty, które straciły ważność nie będą brane pod uwagę. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być zeskanowane i przesłane przy pomocy Document Upload Portal.  Kandydaci powinni podać najwyższy stopień wykształcenia na aplikacji do programu certyfikacyjnego.

 • Potwierdzenie wykształcenia – wymagana jest kopia lub odpis posiadanego dyplomu / dyplomów. Dokumenty te należy przesłać przy pomocy Document Upload Portal.
  • UWAGA – Studenci studiów dziennych będący na ostatnim roku studiów mogą aplikować do programu certyfikacyjnego oraz podejść do egzaminu zanim ukończą studia. Aby aplikacja studenta została zaakceptowana a w konsekwencji aby otrzymać certyfikat, studenci muszą:
   • Wypełnić w systemie CCMS specjalny formularz dla studentów / profesorów;
   • Przesłać z uczelni formularz rejestracyjny dla studenta / profesora;
   • Spełnić warunek dot. wymaganego wykształcenia.
 • Potwierdzenie postawy moralnej kandydata przesłane na formularzu - Character Reference Form (ChRF) musi być wypełnione i potwierdzone przez: osobę posiadającą aktywny certyfikat IIA lub bezpośredniego przełożonego (obecnego lub poprzedniego) lub przez profesora, jeżeli kandydatem jest student, a następnie formularz należy przesłać używając pomocy Document Upload Portal.
 • Potwierdzenie doświadczenia zawodowego kandydata przesłane na formularzu - Experience Verification Form (EVF),musi być wypełnione i potwierdzone przez: osobę posiadającą aktywny certyfikat IIA lub bezpośredniego przełożonego (obecnego lub poprzedniego), a następnie formularz należy przesłać używając pomocy Document Upload Portal.

 

Wszystkie w/w dokumenty należy przesłać do IIA Global w momencie składania aplikacji.

Należy również zwrócić uwagę na termin ważności aplikacji.

WSZYSTKIE POWYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PRZESŁANE DO IIA GLOBAL JESZCZE PRZED REJESTRACJĄ NA EGZAMIN I PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU.


Planując przystąpienie do egzaminu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Egzamin powinien być zaplanowany i należy do niego podejść w terminie 180 dni (6 miesięcy) od dnia rejestracji na egzamin w IIA. 

 • Należy uzupełnić formularz rejestracyjny na każdy egzamin (część egzaminu) oddzielnie; 

 • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu (lub części egzaminu CIA), należy odczekać 90 dni przed przystąpieniem do niego ponownie. 

 • Liczba podejść do powtarzania egzaminów nie jest limitowana. 

 • Przed opuszczeniem miejsca egzaminu kandydat otrzymuje wydruk „nieoficjalny” wyników z egzaminu. Wynik będzie ostateczny po publikacji przez IIA w programie CCMS. Zwykle trwa to kilka dni. 

Wynik kształtuje się w granicach 250-750 punktów. 600 punktów lub więcej w tej skali upoważnia do zdania egzaminu IIA.

Rejestracja na egzaminy IIA – etapy:

 1. rejestracja w systemie CCMS (Complete a form / Wypełnij formularz) do właściwego programu certyfikacyjnego, tj. złożenie aplikacji,

 2. dokonanie opłaty aplikacyjnej (kartą kredytową), 

 3. przesłanie wymaganych dokumentów, a następnie oczekiwanie na aprobatę aplikacji. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w okresie 90 dni od daty zlożenia formularza aplikacyjnego, wstępna aplikacja wygaśnia a opłata aplikacyjna przepadnie.

 4. po aprobacie aplikacji – wypełnienie formularza rejestracyjnego (Complete a form / Wypełnij formularz) na odpowiedni egzamin oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej (kartą kredytową);

 5. po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej na adres e-mail podany w systemie CCMS przyjdzie wiadomość potwierdzająca możliwość podejścia do egzaminu, zawierająca link do systemu Pearson VUE oraz instrukcję dalszego postępowania.

WAŻNE!

Wypełniając formularz w celu utworzenia profilu w systemie CCMS lub wprowadzając zmiany do danych personalnych, należy pamiętać, że:

 • nie należy wprowadzać polskich znaków (tj. ą, ę, ć, ś, ź itd.); dotyczy to zarówno imienia i nazwiska, jak i pozostałych danych dotyczących osoby tworzącej profil;

 • w systemie CCMS kandydat może zmienić większość danych;

 • kandydat nie może zmienić w CCMS: imienia/imion, nazwiska, statusu członkostwa.

Customer Relations IIA Global - adres e-mail  CustomerRelations@theiia.org


Wysyłka certyfikatów IIA

Po otrzymaniu informacji, że certyfikat został przyznany (otrzymaniu numeru certyfikatu i daty jego nadania), do osób certyfikowanych zostanie również przesłany e-mail zawierający instrukcję jak należy postępować, aby uzyskać papierowy certyfikat. 
Zgodnie z aktualną informacją z IIA Global imię i nazwisko posiadacza certyfikatu na papierowym certyfikacie nie mogą zawierać polskich czcionek ani żadnych znaków specjalnych.
Jest to zmiana do wcześniej obowiązującej zasady, zgodnie z którą imię i nazwisko mogły zawierać polskie czcionki, o ile tak zostały wpisane w służącym do tego celu polu, zawartym w danych personalnych w profilu w CCMS.

W systemie CCMS (odnośnik "Complete a form") w profilu osoby certyfikowanej pojawi się formularz „Certificate Print Form / Certificate Order Form”. Po wypełnieniu go, certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres podany w systemie CCMS. Jeżeli certyfikat ma być przesłany kurierem, koszt wysyłki pokrywa osoba certyfikowana. Należy uiścić opłatę za przesyłkę oraz podać faktyczny adres. Certyfikaty nie są wysyłane na adresy skrytek pocztowych.

Wszystkie zamówienia (wypełnione formularze) przesyłane są do firmy zewnętrznej w każdy piątek rano i są realizowane w terminie tygodnia. W związku z tym wysyłka certyfikatów następuje w terminie ok. 2 tygodni od wypełnienia formularza w systemie CCMS. 

Dla certyfikatów wysyłanych poza USA należy liczyć ok. 10 tygodni od momentu wypełnienia formularza do momentu otrzymania certyfikatu. Pierwsze zamówienie certyfikatu jest bezpłatne. każda kolejna prośba o wydruk certyfikatu jest płatna.

Nazwa użytkownika